reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/315/10 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172,poz.1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz. 1337 z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 , Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art.211, art.212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157,poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) Rada Miejska w Surażu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

151 411,00

11 903,00

163 314,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

92 453,00

10 000,00

102 453,00

z.własne

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

70 000,00

10 000,00

80 000,00

75056

Spis powszechny i inne

7 858,00

1 903,00

9 761,00

z.zlecone

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

7 858,00

1 903,00

9 761,00

852

Pomoc społeczna

755 093,00

- 350,00

754 743,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00

- 350,00

650,00

z.własne

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

1 000,00

- 350,00

650,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

50 000,00

50 000,00

85395

Pozostała działalność

0,00

50 000,00

50 000,00

z.własne

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

42 500,00

42 500,00

z.własne

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

7 500,00

7 500,00

Razem:

8 506 999,00

61 553,00

8 568 552,00

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1 206 069,00

11 903,00

1 217 972,00

75056

Spis powszechny i inne

7 858,00

1 903,00

9 761,00

z.zlecone

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

7 872,00

7 872,00

z.zlecone

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

950,00

246,00

1 196,00

z.zlecone

4120

Składki na Fundusz Pracy

153,00

40,00

193,00

z.zlecone

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

6 255,00

- 6 255,00

0,00

75095

Pozostała działalność

39 680,00

10 000,00

49 680,00

z.własne

4430

Różne opłaty i składki

2 700,00

10 000,00

12 700,00

757

Obsługa długu publicznego

308 125,00

- 30 364,00

277 761,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

211 125,00

- 30 364,00

180 761,00

z.własne

8020

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń

211 125,00

- 30 364,00

180 761,00

801

Oświata i wychowanie

2 915 001,00

47 750,00

2 962 751,00

80101

Szkoły podstawowe

914 502,00

40 650,00

955 152,00

z.własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

35 645,00

850,00

36 495,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

582 973,00

27 000,00

609 973,00

z.własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

102 083,00

2 200,00

104 283,00

z.własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 178,00

600,00

16 778,00

z.własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 113,00

10 000,00

59 113,00

80104

Przedszkola

1 266 910,00

- 12 000,00

1 254 910,00

z.własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 230,00

50,00

6 280,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

117 468,00

6 700,00

124 168,00

z.własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

20 033,00

- 400,00

19 633,00

z.własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

3 167,00

- 350,00

2 817,00

z.własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

58 500,00

- 18 000,00

40 500,00

80110

Gimnazja

529 755,00

26 800,00

556 555,00

z.własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

24 499,00

- 2 400,00

22 099,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

301 093,00

19 200,00

320 293,00

z.własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

53 878,00

600,00

54 478,00

z.własne

4120

Składki na Fundusz Pracy

8 539,00

- 600,00

7 939,00

z.własne

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

49 600,00

10 000,00

59 600,00

80195

Pozostała działalność

24 400,00

- 7 700,00

16 700,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 700,00

- 7 700,00

0,00

852

Pomoc społeczna

888 980,00

- 350,00

888 630,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

1 000,00

- 350,00

650,00

z.własne

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

1 000,00

- 350,00

650,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

0,00

50 000,00

50 000,00

85395

Pozostała działalność

0,00

50 000,00

50 000,00

z.własne

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

326,00

326,00

z.własne

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

58,00

58,00

z.własne

4127

Składki na Fundusz Pracy

0,00

50,00

50,00

z.własne

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

9,00

9,00

z.własne

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

8 706,00

8 706,00

z.własne

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 536,00

1 536,00

z.własne

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

5 988,00

5 988,00

z.własne

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 057,00

1 057,00

z.własne

4287

Zakup usług zdrowotnych

0,00

850,00

850,00

z.własne

4289

Zakup usług zdrowotnych

0,00

150,00

150,00

z.własne

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

25 483,00

25 483,00

z.własne

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

4 497,00

4 497,00

z.własne

4437

Różne opłaty i składki

0,00

153,00

153,00

z.własne

4439

Różne opłaty i składki

0,00

27,00

27,00

z.własne

4747

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

51,00

51,00

z.własne

4749

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

0,00

9,00

9,00

z.własne

4757

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

893,00

893,00

z.własne

4759

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

0,00

157,00

157,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

66 197,00

- 1 600,00

64 597,00

85401

Świetlice szkolne

50 945,00

- 1 600,00

49 345,00

z.własne

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 153,00

10,00

3 163,00

z.własne

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

35 155,00

- 1 110,00

34 045,00

z.własne

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 345,00

- 500,00

5 845,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

378 239,00

21 979,00

400 218,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

291 239,00

21 979,00

313 218,00

z.własne

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

29 879,00

29 879,00

z.własne

4279

Zakup usług remontowych

13 000,00

- 13 000,00

0,00

z.własne

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

5 100,00

5 100,00

Razem:

9 952 664,00

99 318,00

10 051 982,00

§ 3. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 5 " Plan przychodów i rozchodów na 2010 rok", który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Zadania inwestycyjne w 2010 roku", który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. zmienia się treść załącznika Nr 3 " Wydatki na projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych", który stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. w § 8 zmienia się treść pkt 2, który otrzymuje brzmienie " Łączna kwota poręczeń i gwarancji wynosi - 180.761zł.

§ 7. W uchwale Nr XXXVIII/201/09 Rady Miejskiej w Surażu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Suraż na 2010 rok z dnia 30 grudnia 2009r. w § 13 zmienia się treść pkt 7, który otrzymuje brzmienie " udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - 180.761zł.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie - zgodnie z załącznikiem Nr 4 .

§ 9. 1)Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

a) Plan dochodów ogółem 8.568.552 zł.

b) Plan wydatków ogółem 10.051.982 zł.

2)Deficyt budżetu gminy w kwocie 1.483.430 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

a) z wolnych środków w kwocie 643.430 zł.

b) z kredytów w kwocie 840.000 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zygmunt Jarmoc


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/315/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 września 2010 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2010 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

I

Przychody - ogółem

1.759.218,-

w tym :
1. nadwyżka z lat ubiegłych
2. wolne środki
3. kredyty długoterminowe
4. pożyczki
5. spłaty pożyczek udzielonych
6. przychody z prywatyzacjimajątku gminy
7. sprzedaż papierów wartościowychwyemitowanych przez gminę


-
643.430,-
1.115.788,-
-
-
-
-

II

Rozchody - ogółem

275.788,-

w tym :
1. spłaty kredytów długoterminowych
2. spłaty pożyczek długoterminowych
3. pożyczki udzielone
4. wykup papierów wartościowych


158.500,-
117.288,-
-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/315/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Koszty poniesione do 31.12.2009

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innychźródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2

3,

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

1.

600

60016

Remont nawierzchni drogi gminnej Nr 106622B w m. Doktorce

231.630

14 630

217.000

217.000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

2

600

60014

Przebudowa drogi powiatowej Doktorce-Zawyki-Suraż(ul.Bielska)Nr1508B, przejście przez m.Zawyki o długości 1448,43 mb - w ramach PW NPPDL 2008-2011

1.546.039

0

1.546.039

71.510

340.000

1.134.529B

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

3.

600

60016

Budowa ul. Zagumiennej w Surażu wraz z kanałem deszczowym- wykup gruntów , dokumentacja techniczna, podział geodezyjny 2005-2010

83.130

11.130

72 000

72 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

4.

801

80104

Zakup zmywarki

7 000

0

7 000

7 000

0

0

0

ZSiPOW W SURAŻU

5.

900

90001

Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki

915.389

20.000

895.389

149.621

0

182.150A

563.618

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

6.

900

90015

Rozbudowa linii oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suraż

69 438

52.338

17.100

17 100

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

7.

801

80104

Remont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych

1.015.407

0

1.015.407

115.407

500.000

0

400.000

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

8.

630

63095

Zmniejszenie presji ruchu turystycznego na obszary chronione Doliny Górnej Narwi - dokumentacja techniczna

512 120

0

27 000

27 000

0

0

0

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

9.

600

60014

Utwardzenie gruntu na działkach nr 90/20,90/26,587/3,240/5,240/6 obręb Zawyki , gmina Suraż dla potrzeb ruchu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 1508 B

100 000

0

100 000

50.000

50.000B

URZĄD MIEJSKI W SURAŻU

Ogółem

4.480.153

98 098

3.896.935

726.638

840.000

1.366.679

963.618

X

A. Inne źródła (wpłaty ludności 182.150zł.)
B Inne źródła (dotacja z Powiatu Białostockiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 723.019 oraz z budżetu powiatu 411.510zł,- dotacja z Powiatu Białostockiego 50.000zł)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/315/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 września 2010 r.

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH

Lp.

Program inwestycyjny Zadanie inwestycyjne

Jednostka organizująca zadanie

Okres realizacji zadania

Łączne nakłady finansowe

Poniesione wydatki do końca 2009r.

Wysokość wyd.
w 2010r.

Budżet Gminy

Dotacje FS

1.

PROGRAM Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
PRIORYTET: Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.
DZIAŁANIE
3.2 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa 92szt.przydomowych oczyszczalni ścieków w m. Końcowizna, Zawyki-Ferma, Zawyki

Urząd Miejski w Surażu

2009-2010

915.389,-

20.000,-

331.771,-

563.618,-

2.

PROGRAM Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
PRIORYTET: Oś 6. Rozwój infrastruktury społecznej
DZIAŁANIE
6.1 Rozwój infrastruktury z zakresu edukacjiRemont budynku przedszkola przy ul. Bielskiej 17 w Surażu z adaptacją niewykorzystanej części budynku na potrzeby edukacji przedszkolnej, wraz z budową placu zabaw, zagospodarowaniem terenu i zakupem sprzętu i pomocy naukowych

Urząd Miejski w Surażu

2009-2010

1.015.407,-

0

615.407,-

400.000,-

3.

PROGRAM Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PRIORYTET: VII Promocja integracji społecznej
DZIAŁANIE
7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Surażu

2010

50.000,-

0

0

50.000,-

Ogółem

-

-

1.980.796,-

20.000,-

947.178,-

1.013.618,-


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/315/10
Rady Miejskiej w Surażu
z dnia 28 września 2010 r.

OBJAŚNIENIA DOKONANYCH ZMIAN W BUDŻECIE NA 2010R.

Plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 61.903zł. W rozdziale 75023 Urzędy miast i gmin wpływ darowizny w kwocie 10.000zł., w rozdziale 75056 Spis powszechy o kwotę 1.903zł. na podstawie pisma Prezesa GUS-u dotacja na aktualizacjię wykazów gospodarstw rolnych, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 50.000zł. środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z Priorytetu VII Promocja integracji społecznej na realizację projektu pn. "Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż". Jednocześnie plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 350zł. w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego FB II.MC 3011-265/2010 zmniejszenie dotacji na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne Plan wydatków uległ zwiększeniu w następujących rozdziałach: w rozdziale 75056 Spis powszechy o kwotę 1.903zł. na wypłatę dodatku spisowego za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych, w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 50.000zł. wydatki związane z realizacją projektu pn. "Wsparcie integracji społecznej mieszkańców Gminy Suraż", Dokonano przesunięć między działami, rozdziałami, paragrafami między innymi:na remont świetlicy wiejskiej w Kowalach o kwotę 21.979zł., na składkę do Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi w kwocie 10.000zł., na wynagrodzenia dla nauczycieli, nieplanowaną nagrodą jubileuszową za 40 lat pracy oraz awansami dwóch nauczycieli, uropami dla podratowania zdrowia ogółem w kwocie 51.850zł. oraz zakupem oleju opałowego w szkole na kwotę 20.000zł., zmniejszono poręczenie kredytu dla MGOK na kwotę 30.364zł. Deficyt uległ zwiększeniu o kwotę 37.765zł. który został pokryty wolnymi środkami.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zuzanna Świerc

specjalistka w zakresie gospodarki finansowej i rachunkowości podmiotów leczniczych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama