Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/221/10 Rady Miejskiej w Jedwabnem z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jedwabnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Kazimierz Załuska


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/221/10
Rady Miejskiej w Jedwabnem
z dnia 29 września 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. Decyzje w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zwanymi dalej konsultacjami, podejmuje Burmistrz Jedwabnego w formie zarządzenia.

§ 2. Decyzja o przeprowadzeniu konsultacji powinna zawierać:

1) przedmiot konsultacji,

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji,

3) formy przeprowadzenia konsultacji,

4) uzasadnienie.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych

§ 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w co najmniej jednej z podanych form:

1) konsultacje pisemne,

2) spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

3) wysłuchanie publiczne,

4) powołanie zespołu opiniodawczo-konsultacyjnego.

2. Dopuszczane są także inne formy, zapewniające szeroki dostęp do uczestnictwa w konsultacjach, zwłaszcza formy dopuszczające użycie nowoczesnych technik informatycznych.

§ 4. 1. Niezależnie od wybranej formy konsultacji, na stronie Gminy Jedwabne publikowana jest informacja o ich rozpoczęciu, w której wskazany jest przedmiot konsultacji, termin, forma i tryb konsultacji.

2. Publikacja na stronie internetowej nie wyklucza innych trybów informowania o konsultacjach społecznych.

3. Informacja o rozpoczęciu konsultacji publikowana jest w terminie nie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem.

Wyniki konsultacji społecznych

§ 5. 1. Informację o wynikach konsultacji społecznych podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy Jedwabne nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji społecznych zawierają zestawienie zgłoszonych opinii wraz ze stanowiskiem Burmistrza Jedwabnego w danej sprawie.

§ 6. Konsultacje społeczne uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób zgodny z niniejszym załącznikiem.

§ 7. Informację o wynikach konsultacji podaje się do wiadomości na stronach internetowych Gminy Jedwabne.

§ 8. Wyniki konsultacji społecznych nie są wiążące dla organów Gminy Jedwabne.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe