Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/301/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Zakładzie Opieki Zdrowotnej dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów Burmistrza

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 b i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547; z 2004 r. Nr 25, poz, 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760; z 2005 r. Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127, Nr 218, poz. 1592; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766; z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 213, poz. 1651 i 1652; z 2010 r. Nr 57, poz. 356) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się obwód głosowania Nr 10 dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw oraz wyborów Burmistrza zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku w szpitalu w Dąbrowie Białostockiej, ul. Skłodowskiej 15.

2. Siedzibą obwodowej komisji wyborczej ustala się instytucję, o której mowa w ust. 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej widomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe