Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/316/10 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 8 października 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Lipsk w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust.1, pkt. 19 i art 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz w związku z art. 5 ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r., Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241, z 2010 Nr 28, poz. 146) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Wiesław Jarmusik


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/316/10
Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 8 października 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Lipsk w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Konsultacje przeprowadza się w oparciu o zasady:

1)pomocniczości;

2)partnerstwa;

3)suwerenności;

4)efektywności;

5)uczciwej konkurencji;

6)jawności.

§ 2. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem projektu aktu prawa miejscowego pod obrady Rady Miejskiej w Lipsku.

§ 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie gminy Lipsk, zwanych dalej "podmiotami".

§ 4. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w pkt.I ust 3. w sprawie poddanej konsultacji.

Rozdział 2.
Szczegółowy sposób i formy przeprowadzenia konsultacji

§ 5. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Lipska określając:

1)przedmiot konsultacji;

2)termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3)formę konsultacji;

4)komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Lipsku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 6. Konsultacje mogą mieć formę:

1)zamieszczenia projektów aktów prawa miejscowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Lipsku w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego;

2)bezpośrednich spotkań z podmiotami, o których mowa pkt.I ust.3.

§ 7. O wyborze danej formy konsultacji decyduje Burmistrz Lipska.

§ 8. Z przebiegu konsultacji sporządza się protokół zawierający informację o formie konsultacji, terminie i przedmiocie konsultacji oraz wynikach konsultacji.

§ 9. W przypadku konsultacji prowadzonych w formie bezpośrednich spotkań, w terminie nie późniejszym niż 7 dni przed wyznaczoną datą spotkania wysyła się informację pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Informacja powinna zawierać termin, miejsce oraz przedmiot konsultacji. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający informacje o przedmiocie konsultacji, przebiegu dyskusji oraz podjęte ustalenia i opinie. Do protokołu dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 10. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich podmiotów wymienionych w pkt.I ust. 3, o ile zostały przeprowadzone w sposób zgodny z powyższymi postanowieniami.

§ 11. Wyniki konsultacji opublikowane zostaną na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku.

§ 12. Burmistrz przedstawia Radzie Miejskiej w uzasadnieniu do projektów przedmiotowych aktów, wyniki konsultacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe