Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/232/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 145.487zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 145.487zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 163.333zł

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 163.333zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.000zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 10.000zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009r. " "Zadania inwestycyjne w 2010 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2010 r." do niejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r. "do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/191/09 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2009 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r. " na załącznik Nr 6 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r. " do niniejszej uchwały.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 18.563.902zł

2. Wydatki ogółem - 21.268.472zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł , ktory zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.873.665 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 823.465zł ,

3) wolnych środków w wysokości 7.440zł.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Jan Żeruń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/232/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 września 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r

dział

rozdział

§

zwiększenie dochodów

w tym :dochody z dotacji na zadania własne

zwiększenie wydatków

w tym :wydatki z dotacji na zadania własne

zmniejszenie dochodów

w tym : dochody z tytułu dotacji celowej na inwestycje własne

zmniejszenie wydatków

w tym : wydatki z dotacji celowej na inwestycje własne

600

60016

6330

-

-

-

-

163.333

163.333

-

-

600

60016

6050

-

-

-

-

-

-

163.333

163.333

756

75615

0310

30.000

-

-

-

-

-

-

-

756

75616

0320

65.122

-

-

-

-

-

-

-

900

90017

2370

28.878

-

-

-

-

-

-

-

600

60016

6050

-

-

50.000

-

-

-

-

-

720

72095

6059

-

-

5.000

-

-

-

-

-

801

80101

4210

-

-

20.000

-

-

-

-

-

801

80101

4270

-

-

20.000

-

-

-

-

-

900

90017

6210

-

-

29.000

-

-

-

-

-

758

75801

2920

19.987

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4270

-

-

19.987

-

-

-

-

-

852

85213

2030

1.500

1.500

-

-

-

-

-

-

852

85213

4130

-

-

1.500

1.500

-

-

-

-

razem:

145.487

1.500

145.487

1.500

163.333

163.333

163.333

163.333


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/232/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 września 2010 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Dział

Rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatów

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zasadzie porozumień

801

80146

4700

10.000

-

-

-

801

80101

4210

-

-

10.000

-

-

Razem:

-

10.000

-

10.000

-


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/232/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 września 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1. do § 1

1) W rozdziale 60016 na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-5-2/2010 Wojewody Podlaskiego z dnia 27 sierpnia 2010r. zmniejszono dotację celową na zadanie" Przebudowa drogi gminnej Nr 109539B przez wieś Zajęczniki w gminie Drohiczyn" i zminiejszono wydatki na ten cel ze środków dotacji ( Urząd Miejski w Drohiczynie).

2) W rozdziale 75615 zwiększono dochody o podatek od nieruchomości od osób prawnych , w rozdziale 75616 o podatek rolny od osób fizycznych w rozdziale 90017 o wpłatę nadwyżki środków obrotowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie ( Urząd Miejski w Drohiczynie - środki własne) i przeznaczono w rozdziale 60016 na zadanie " Przebudowa drogi gminnej przez wieś Tonkiele" , w rozdziale 80101( Zespół Szkół w Drohiczynie) na zakup oleju opałowego i na remont łazienki oraz w rozdziale 72095 na udział własny na zadanie " Budowa Nadbużańskiej sieci szerokopasmowej- etap II" oraz na dotację celową dla GZGK w Drohiczynie na dofinasowanie zakupu 4 rezerwowych pomp na przepompownię ( Urząd Miejski w Drohiczynie) .

3) Na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010r. Nr ST5/4822/13g/BKU/10 zwiększono w rozdziale 75801 subwencję oświatową ( Urząd Miejski) i przeznaczono zgodnie z przeznaczeniem, tj. na remont bieżący w Zespole Szkół w Drohiczynie.

4) Na podstawie pisma Nr FB.II.MC.3011-265/2010 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 września 2010 r. w rozdziale 85213 zwiększono dochody o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin na 2010 r. ( Urząd Miejski- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono na opłacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne ( MGOPS w Drohiczynie - środki dotacji na zadania własne).

2. do § 2

1) W Zespole Szkół w Drohiczynie rozdziale 80146 zmniejszono wydatki na szkolenia nauczycieli a zwiększono w rozdziale 80101 na zakup oleju opałowego.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/232/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/232/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik5.doc

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2010r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/232/10
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 29 września 2010 r.
Zalacznik6.doc

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2010r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe