Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/196/10 Rady Gminy Sejny z dnia 30 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1453; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

- w tym:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 1 020 344 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Zwiększa się dochody o kwotę 373 110 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

3. Zmniejsza się wydatki o kwotę 28 256 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

4. Zwiększa się wydatki o kwotę 325 984 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

6. Traci moc załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

7. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem

nr 3a do niniejszej uchwały.

8. Traci moc załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXXIX/189/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

9. Ustala się plan przychodów budżetu gminy w kwocie 4 168 362 zł zgodnie z załącznikiem

nr 4 do niniejszej uchwały.

10. Traci moc załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/181/10 z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok.

11. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na 2010 rok i lata następne zgodnie

z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

12. Traci moc załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/168/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 9 945 538 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 9 284 128 zł

b) majątkowe w kwocie 661 410 zł,

2. Plan wydatków ogółem 14 113 900 zł, w tym:

a) bieżące w kwocie 9 518 084 zł

b) majątkowe w kwocie 4 595 816 zł,

3. Deficyt budżetu w kwocie 4 168 362 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów- 2 500 000 zł., pożyczek na finansowanie zadań realizowanych

z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 872 159 i nadwyżki budżetowej - 796 203 zł.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik

nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/196/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj:Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

875 203,00

- 872 159,00

3 044,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

872 159,00

- 872 159,00

0,00

6297

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

872 159,00

- 872 159,00

0,00

600

Transport i łączność

489 666,00

- 8 256,00

481 410,00

60016

Drogi publiczne gminne

489 666,00

- 8 256,00

481 410,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

489 666,00

- 8 256,00

481 410,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

15 687,00

180 000,00

195 687,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

15 687,00

180 000,00

195 687,00

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

0,00

180 000,00

180 000,00

750

Administracja publiczna

20 914,00

300,00

21 214,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

20 000,00

300,00

20 300,00

0830

Wpływy z usług

0,00

300,00

300,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 759 520,00

- 126 632,00

2 632 888,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 039 867,00

5 197,00

1 045 064,00

0340

Podatek od środków transportowych

2 600,00

800,00

3 400,00

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

0,00

4 397,00

4 397,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

681 028,00

7 450,00

688 478,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

2 600,00

7 000,00

9 600,00

0370

Opłata od posiadania psów

800,00

450,00

1 250,00

75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

176 929,00

- 139 279,00

37 650,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

3 500,00

650,00

4 150,00

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

0690

Wpływy z różnych opłat

139 929,00

- 139 929,00

0,00

852

Pomoc społeczna

416 400,00

600,00

417 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

6 000,00

600,00

6 600,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

6 000,00

600,00

6 600,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

45 000,00

178 913,00

223 913,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,00

178 913,00

178 913,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

178 913,00

178 913,00

Razem:

8 974 138,00

- 647 234,00

8 326 904,00

Rodzaj:Zlecone

Razem:

1 600 307,00

0,00

1 600 307,00

Ogółem:

10 592 772

-647 234,00

9 945 538,00

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/196/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj:Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj:Porozumienia z JST

Razem:

1 000,00

0,00

1 000,00

Rodzaj:Porozumienia

Razem:

8 000,00

0,00

8 000,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 695 006,00

180 000,00

1 875 006,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1 687 006,00

180 000,00

1 867 006,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

204 471,00

78 740,00

283 211,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

872 159,00

62 250,00

934 409,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

610 376,00

39 010,00

649 386,00

600

Transport i łączność

3 174 566,00

- 8 256,00

3 166 310,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 734 566,00

- 8 256,00

2 726 310,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

2 287 066,00

- 8 256,00

2 278 810,00

757

Obsługa długu publicznego

50 000,00

50 000,00

100 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

50 000,00

50 000,00

100 000,00

8070

Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

50 000,00

50 000,00

100 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 769 816,00

37 000,00

2 806 816,00

80101

Szkoły podstawowe

1 805 716,00

37 000,00

1 842 716,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

103 900,00

52 000,00

155 900,00

4270

Zakup usług remontowych

35 000,00

- 20 000,00

15 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 000,00

5 000,00

50 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

847 229,00

38 984,00

886 213,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

79 000,00

38 984,00

117 984,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

10 000,00

10 000,00

20 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

19 000,00

15 000,00

34 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

50 000,00

13 984,00

63 984,00

Razem:

12 188 538,00

297 728,00

12 486 266,00

Rodzaj:Zlecone

Razem:

1 600 307,00

0,00

1 600 307,00

Ogółem:

13 816 172,00

297 728,00

14 113 900,00

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/196/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2010 r.

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Źródła finansowania inwestycji:

a) środki własne

b) dotacje i środki z budżetu państwa

c) środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XL/196/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/196/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu z 2010 r.

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota 2010r

1

2

3

4

1.

Dochody

9 945 538

2.

Wydatki

14 113 900

3.

Wynik budżetu

- 4 168 362

Przychody ogółem:

4 168 362

1.

Kredyty

§ 952

2 500 000

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

872 159

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

796 203

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

1.

Spłaty kredytów

§ 992

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/196/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2010 r.

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XL/196/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 30 września 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDZECIE GMINY NA 20010 R.

1) W załączniku nr 1:

Zmniejsza się dochody własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 w związku

z podpisaniem umowy na wyprzedzające finansowanie tych środków i potrzebą przeniesienia ich

do przychodów.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-5-2/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. o korekcie związanej ze zmiana zakresu zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 z tytułu sprzedaży nieruchomości w Krasnogrudzie.

Zwiększa się dochody własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 z tytułu wpływu z usług.

Zwiększa się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75615 podatek od środków transportowych oraz rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych; w rozdziale 75616 - podatek od spadków i darowizn oraz opłata od posiadania psów; w rozdziale 75618 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

Zmniejsza się dochody własne w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75618 w § 0690, a zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90019 jako wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85212 z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

2) W załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 na zadanie inwestycyjne pn. Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni wody "Marynowo".

Zmniejsza się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60016 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-5-2/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r. o korekcie związanej ze zmiana zakresu zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych

i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".

Zwiększa się wydatki własne w dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek związanych z obsługą planowanego deficytu.

Zwiększa się wydatki w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90003 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

3) W załączniku nr 3

Dokonano wyszczególnienia kwoty 105 500 zł ( planowanych wydatków 2010 r.) na środki własne oraz środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

4) W załączniku nr 3a

Dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych:

Pod poz. 1 środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. (kol. 11) przeniesiono do kol.9 w związku z podpisaną umową na wyprzedzające finansowanie.

Pod poz. 2 dodano zadanie "Wymiana zbiorników wyrównawczych na wodę i wymiana agregatu prądotwórczego w stacji uzdatniania wody we wsi Berżniki oraz modernizacja przepompowni wody "Marynowo".

Pod poz. 7 w kol. 10 zmniejszono o kwotę 8 256 zł dotację z budżetu państwa związanej ze zmiana zakresu zadań uwzględnionych na listach wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011".

5) W załączniku nr 4

Zmieniono wynik budżetu oraz przychody w związku z podpisaną umową na wyprzedzające finansowanie na kwotę 872 159 zł oraz zwiększenie nadwyżki budżetowej o kwotę 72 803 zł.

6) W załączniku nr 5

W związku z podpisaną umową na wyprzedzające finansowanie na kwotę 872 159 zł wstawiono w prognozie 2010 kwotę planowanego zobowiązania oraz spłatę tej pożyczki w 2011 r. Uaktualniono również spłatę odsetek na lata spłaty kredytu i pożyczki.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Stanisław Skupski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe