Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 176/10 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 22 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust.1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Dz. U. Nr 28 poz.146) oraz § 13 pkt 2 uchwały Nr XXII/118/09 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie budżetu Gminy na 2010 rok (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego Nr 73 poz.1121), zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 107.801 zł z tego:

1) Zadania zlecone: 39.252 zł

a) Dział 751, rozdział 75109 § 2010 39.252 zł

2) Zadania własne: 68.549 zł

a) Dział 801, rozdział 80195 § 2030 330 zł

b) Dział 852, rozdział 85216 § 2030 7.000 zł

c) Dział 852, rozdział 85295 § 2030 10.933 zł

d) Dział 854, rozdział 85415 § 2030 50.286 zł

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 151.601 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 41.552 zł

a) Dział 751, rozdział 75109 § 3030 20.160 zł

b) Dział 751, rozdział 75109 § 4110 1.300 zł

c) Dział 751, rozdział 75109 § 4120 210 zł

d) Dział 751, rozdział 75109 § 4170 8.580 zł

e) Dział 751, rozdział 75109 § 4210 3.902 zł

f) Dział 751, rozdział 75109 § 4300 3.600 zł

g) Dział 751, rozdział 75109 § 4370 500 zł

h) Dział 751, rozdział 75109 § 4410 600 zł

i) Dział 751, rozdział 75109 § 4740 400 zł

j) Dział 852, rozdział 85212 § 4110 2.300 zł

2) Zadania własne : 110.049 zł

a) Dział 600, rozdział 60016 § 4270 34.000 zł

b) Dział 750, rozdział 75023 § 4740 2.000 zł

c) Dział 754, rozdział 75412 § 4210 1.000 zł

d) Dział 801, rozdział 80101 § 4210 1.500 zł

e) Dział 801, rozdział 80101 § 4700 700 zł

f) Dział 801, rozdział 80114 § 4210 900 zł

g) Dział 801, rozdział 80114 § 4300 1.000 zł

h) Dział 801, rozdział 80146 § 4700 400 zł

i) Dział 801, rozdział 80195 § 4170 330 zł

j) Dział 852, rozdział 85216 § 3110 7.000 zł

k) Dział 852, rozdział 85295 § 3110 10.933 zł

l) Dział 854, rozdział 85415 § 3240 50.286 zł

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 43.800 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 2.300 zł

a) Dział 852, rozdział 85212 § 4210 1.000 zł

b) Dział 852, rozdział 85212 § 4260 800 zł

c) Dział 852, rozdział 85212 § 4300 500 zł

2) Zadania własne : 41.500 zł

a) Dział 758, rozdział 75818 § 4810 37.000 zł

b) Dział 801, rozdział 80101 § 3020 1.400 zł

c) Dział 801, rozdział 80103 § 4010 1.200 zł

d) Dział 801, rozdział 80114 § 4110 1.000 zł

e) Dział 801, rozdział 80114 § 4120 900 zł

§ 4. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 16.560.928 zł.

2) Plan wydatków ogółem 18.200.163 zł z tego :

a) Zadania zlecone 1.974.743 zł

b) Zadania własne 16.075.318 zł

c) Zadania realizowane na podstawie porozumień 150.102 zł

§ 6. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

§ 7. Na spłatę w 2010 roku rat kredytów i pożyczek w kwocie 159.360 zł przeznacza się wolne środki.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 176/10
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 22 października 2010 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1. Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 107.801 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 października 2010r. oraz Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr EB.III.MC,3011-277/2010) zwiększona została dotacja celowa na realizacje zadań bieżących gminy w rozdziale 85216 o kwotę 7.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w ustawie o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 ze zmianami)

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 października 2010r. oraz Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr EB.III.MS,3011-293/2010) zwiększona została dotacja celowa na realizacje zadań bieżących gminy w rozdziale 85415 o kwotę 50.286 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 września 2010r. oraz Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr EB.II.BB.3011-203/2010) zwiększona została dotacja celowa na realizacje zadań bieżących gminy w rozdziale 80195 o kwotę 330 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

- na podstawie zawiadomienia Kierownika Krajowego Biura Wyborczego oraz art.81 ustawy z dnia 16 lipca 1998r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa przyznana została dotacja w rozdziale 75109 w kwocie 39.252zł na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r wyborów do rad gmin, rad powiatów oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ponowne głosowanie

- na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 8 października 2010r. oraz Wojewody Podlaskiego ( pismo Nr EB.II.MC,3011-286/2010) zwiększona została dotacja celowa na realizacje zadań bieżących gminy w rozdziale 85295 o kwotę 10.933 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2. Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 107.801 zł.

Analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w rozdziałach 75109, 85216, 85295 i 85415oraz 80195.

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami i rozdziałami w poszczególnych działach oraz rozwiązano częściowo rezerwę ogólną w kwocie 37.000 zł. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi wynosi 1.639.235 zł, pokryty zostanie nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 545.750 zł i wolnymi środkami w kwocie 267.100 zł oraz pożyczką z WFOŚ i GW w kwocie 826.385 zł na sfinansowanie zadania pod nazwą "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe