Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 249/10 Burmistrza Kleszczel

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i 123, poz. 836) oraz § 7 uchwały Nr XXV/204/09 Rady Miejskiej w Kleszczelach z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu gminy na 2010 rok (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2010 r. Nr 70, poz. 1085 i Nr 206, poz. 2563) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań zleconych o kwotę 41.440 zł , w tym:

1) Dz. 751 rozdz. 75109 § 2010 o kwotę 22.940 zł;

2) Dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 18.500 zł.

§ 2. Zwiększyć plan dochodów budżetowych zadań własnych o kwotę 37.843 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85216 § 2030 o kwotę 17.700 zł;

2) Dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 o kwotę 3.364 zł;

3) Dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 o kwotę 16.779 zł.

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań zleconych o kwotę 41.440 zł, w tym:

1) Dz. 751 rozdz. 75109 § 3030 o kwote 13.820 zł;

2) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4170 o kwotę 4.130 zł;

3) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4110 o kwotę 627 zł;

4) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4120 o kwotę 101 zł;

5) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4210 o kwotę 2.290 zł;

6) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4300 o kwotę 896 zł;

7) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4410 o kwotę 350 zł;

8) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4740 o kwote 196 zł;

9) Dz. 751 rozdz. 75109 § 4750 o kwotę 530 zł;

10) Dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 17.961 zł;

11) Dz. 852 rozdz. 85212 § 4110 zł o kwotę 539 zł.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków budżetowych zadań własnych o kwotę 37.843 zł, w tym:

1) Dz. 852 rozdz. 85216 § 3110 o kwotę 17.700 zł;

2) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwote 3.364 zł;

3) Dz. 854 rozdz. 85415 § 3240 o kwotę 16.779 zł.

§ 5. Dokonać zmian w planie wydatków następujaco:

1) Zwiększyć plan wydatków o kwotę 12.523 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4440 o kwotę 68 zł,

b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 o kwotę 74 zł,

c) Dz. 754 rozdz. 75414 § 4300 o kwotę 1.700 zł,

d) Dz. 754 rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 1.000 zł.

e) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4750 o kwotę 85 zł.

f) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4300 o kwotę 2.000 zł.

g) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4440 o kwote 96 zł,

h) Dz. 900 rozdz. 90002 § 4210 o kwotę 200 zł,

i) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4260 o kwotę 300 zł

j) Dz. 852 rozdz. 85295 § 3110 o kwotę 6.000 zł;

2) Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwote 12.523 zł, w tym:

a) Dz. 700 rozdz. 70004 § 4410 o kwotę 68 zł,

b) Dz. 750 rozdz. 75023 § 4040 o kwote 74 zł,

c) Dz. 754 rozdz. 75414 § 4210 o kwotę 2.700 zł,

d) Dz. 756 rozdz. 75647 § 4740 o kwotę 85 zł,

e) Dz. 801 rozdz. 80113 § 4210 o kwotę 3.096 zł,

f) Dz. 900 rozdz. 90003 § 4210 o kwotę 200 zł,

g) Dz. 926 rozdz. 92695 § 4390 o kwotę 300 zł,

h) Dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 o kwote 3.000 zł,

i) Dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 o kwotę 3.000 zł.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe w wysokości 7.326.150 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 6.212.550 zł, w tym:

- dochody zadań własnych 5.365.153 zł,

- dochody zadań zleconych 847.397 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.113.600 zł;

2) wydatki budżetowe w wysokości 8.868.166 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 5.827.241 zł, w tym:

- wydatki na zadania własne 4.979.844 zł,

- wydatki na zadania zlecone 847.397 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 3.040.925 zł.

§ 7. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.542.016 żł. pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w wysokości 450.000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie w wysokości 775.100 zł oraz nadwyżki środków pienieżnych na rachunku budżetu gminy w wysokości 316.916 zł.

§ 8. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Aleksander Sielicki


Załącznik do Zarządzenia Nr 249/10
Burmistrza Kleszczel
z dnia 26 października 2010 r.

Uzasadnienie do dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r.

1) Zwiększenia planu dochodów i wydatów w zakresie zadań zleconych i zadań własnych dokonano w oparciu o:

a) decyzję Nr DBŁ.3101-2-7-11/10 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku w sprawie przyznania dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie wyborów do rad gmin,rad powiatów,sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast),

b) decyzję Nr FB.II.MC..3101-250/10 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych),

c) decyzję nr FB.II.MC-277/10 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej),

d) decyzję nr FB.II.MC.3011-286/10 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania),

e) decyzję Nr FB.II.MS.3011-293/2010 Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w sprawie zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym).

2) w ramach dokonanych przeniesień między rozdziałami:

a) zwiększono kwotę 12.523 zł z przeznaczeniem na:

- w rozdz. 70004 kwotę 68 zł , rozdz. 75023 kwotę 74 zł. oraz rozdz. 80113 kwotę 96 zł. z przeznaczeniem na odpis zfśs , wynikły ze zwiększenia podstawowego odpisu na jednego zatrudnionego pracownika,

- w rozdz. 75412 kwotę 1000 zł na zakup materiałów , kwotę 1.700 zł na konserwację masztu,

- w rozdz. 75647 kwotę 85 zł na zakup toneru do drukarki,

- w rozdz. 80113 kwotę 3.000 zł. na refundację kosztów dowożenia dzieci do szkół specjalnych,

- w rozdz. 85295 kwotę 6.000 zł na opłatę obiadów ze środków własnych w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",

- rozdz. 90002 zakup folii do ofoliowania eternitu w ramach zadania : odbiór i unieszkodliwienie wyrobów zawierajacych azbest,

- rozdz. 92695 kwote 300 zł, na opłatę energii elektrycznej.

b) zmniejszono kwotę 12.523 zł w poszczególnych rozdziałach w oparciu o brak wykonania planowanych kwot.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe