reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 205/XXXIV/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 9 listopada 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego


Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 14 a ust. 1 a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, zm. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781, z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104, z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658, z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292, z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370 i Nr 235 poz.1618 oraz z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206 i Nr 56 poz. 458, Nr 219, poz.1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 148, poz. 991), oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080), uchwala się co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr 197/XXXIII/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 6 października 2010 roku w sprawie uzupełnienia sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych o inne formy wychowania przedszkolnego wprowadza się następujące zmiany:
1. w załącziku nr 1:
1) Tytuł załacznika nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie: "Organizacja Punktu Przedszkolnego w Jabłonce Kościelnej",
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Punkt prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego".
3) W § 4 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis: "pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pięcioletnie, które mają prawo do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego".
4) W § 5:
a) w ust. 3 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu: "decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków punktu podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół w Jabłonce Kościelnej",
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Punkt przedszkolny dba o bezpieczeństwo wychowanków poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku szkoły wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2) zgłaszanie do policji autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć,
4) dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu wychowanków i rodzaju zajęć,
5) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć wychowawczo-dydaktycznych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu".
2. W załączniku nr 2:
1) Tytuł załacznika nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie: "Organizacja Zespołów Przedszkolnych w Święcku Wielkim, Gołaszach Puszczy oraz Kalinowie Czosnowie",
2) § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie: "Zespół przedszkolny prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego".
3) W § 4 ust. 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się zapis: "pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci pięcioletnie, które mają prawo do odbycia rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego".
4) W § 5:
a) w ust. 3 dodaje się podpunkt 5) w brzmieniu: "decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków zespołu podejmuje Dyrektor Szkoły w której mieści się zespół przedszkolny".
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: "Zespół przedszkolny dba o bezpieczeństwo wychowanków poprzez:
1) dyżury nauczycieli w budynku szkoły wg grafiku wywieszonego w pokoju nauczycielskim,
2) zgłaszanie do policji autokarów wycieczkowych celem dokonania kontroli,
3) omawianie zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć,
4) dostosowanie stolików, krzeseł i innego sprzętu do wzrostu wychowanków i rodzaju zajęć,
5) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć wychowawczo-dydaktycznych równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 października 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wojciech Wojno
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Karpowicz

Dyrektor Handlowy i Członek Zarządu Masterlease Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama