Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/185/10 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 10 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 000 zł, w tym: dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, § 0480 - 8 000 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

1) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 124 516 zł;

2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 116 516 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zadania inwestycyjne w roku 2010, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 9 716 884 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 12 032 608 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 2 315 724 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 315 724 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/185/10
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Rodzaj zadania

Zmniejszenia

Zwiększenia

010

5600

01010

6050

własne

1600

01095

6050

własne

4000

600

37000

5600

60014

2710

własne

27000

60016

własne

10000

5600

6059

własne

5600

6050

własne

10000

750

75023

4010

własne

11000

754

75412

4000

4000

4210

własne

4000

6060

własne

4000

801

69916

60866

80101

50000

12000

3020

własne

3000

4010

własne

20000

4110

własne

17000

4120

własne

2000

4270

własne

10000

6050

własne

10000

80103

3800

4010

własne

3700

4120

własne

100

80104

10900

4010

własne

9500

4110

własne

1200

4120

własne

200

80110

8725

24925

3020

własne

2000

4010

własne

22000

4040

własne

2925

4110

własne

3800

4300

własne

1600

4410

własne

100

4740

własne

1225

80113

8000

9000

4010

własne

8000

4210

własne

9000

80148

2000

50

4010

2000

4110

50

80195

191

191

4010

własne

140

4110

własne

51

4440

własne

191

851

85154

4300

własne

8000

854

85401

9050

3020

własne

50

4010

własne

6900

4110

własne

1600

4120

własne

500

921

92109

2480

własne

25000

116516

124516

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/185/10
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 10 listopada 2010 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2010

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Rozbudowa wodociągu o wieś Krasne Małe, Jasionówkę i kol. wsi Jasionóweczki

480000

18400

18400

Gmina Jasionówka

2

010

01095

6050

Centrum rekreacyjno-sportowe nad zalewem

2700000

6000

6000

Gmina Jasionówka

3

600

60016

6057,6059

Integracja dróg i ulic gminnych z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie Gminy Jasionówka

3297912

1577393

103427

658559

815407

Gmina Jasionówka

4

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej nr 103423B Romejki-Kamionka-Słomianka do drogi woj. Nr 671, odc. Romejki-Kamionka w km 0+020-5+156,5

4258993

37400

33192

B - 4208

Gmina Jasionówka i Jaświły

5

754

75412

6060

Zakup samochodu strażackiego

596000

596000

46000

200000

A - 350000

Gmina Jasionówka

6

801

80101

6057,6059

Budowa kompleksu boisk sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce

1675787

1123814

91600

189438

842776

Gmina Jasionówka

7

900

90095

6050

Rekultywacja wysypiska śmieciw, tym :

362044

12655

12655

Gmina Jasionówka

"Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Jasionówce.

355289

5900

5900

Gmina Jasionówka

8

921

92109

6050

Remont świetlic wiejskich w Milewskich, Słomiance i Kalinówce Królewskiej

750000

180000

50000

130000

Gmina Jasionówka

Ogółem

14476025

3557562

367174

1177997

354208

1658183

x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

*- kwoty prognozowane

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/185/10
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 10 listopada 2010 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

1. Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 8 000 zł. Są to środki uzyskane za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i w całości są przeznaczone na wydatki związane z Gminnym Funduszem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

2. Dokonuje się przesunięć między działami na kwotę 116 516 zł z działów, gdzie środki będą niewykorzystane, na wydatki gdzie istnieje obawa, że zabraknie do końca roku. Środki finansowe przesuwa się na rozdziały:

- drogi publiczne gminne - 5 600 zł,

- urzędy gmin - 12 000 zł,

- ochotnicze straże pożarne - 4 000 zł,

- szkoły podstawowe - 12 000 zł,

- gimnazjum - 24 925 zł,

- dowożenie uczniów do szkół - 9 000 zł,

- stołówki szkolne - 50 zł,

- pozostała działalność w oświacie - 191 zł,

- domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 25 000 zł.

Przewodnicząca Rady


Jadwiga Fronckiel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe