Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/189/10 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzciannem

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera "h" oraz art. 40 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 182, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 106, poz. 675) i art. 9, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz.1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006. Nr 227, poz.1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzciannem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXV/171/06 Rady Gminy Trzcianne z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Trzciannem.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/189/10
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.doc

Statut GOK w Trzciannem

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe