Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/11/10 Rady Gminy Sejny

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Sejny na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych

- w tym:

1. Zmniejsza się dochody o kwotę 15 000 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się dochody o kwotę 94 120 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się wydatki o kwotę 79 120 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 10 388 414 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 9 727 858 zł.

b) majątkowe w kwocie 660 556 zł.,

2. Plan wydatków ogółem 14 556 776 zł., w tym:

a) bieżące w kwocie 9 961 814 zł.

b) majątkowe w kwocie 4 594 962 zł.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 4 168 362 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 500 000 zł., pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 872 159 zł. i nadwyżki budżetowej w kwocie 796 203 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie gminy na 2010 r. przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2010 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj:Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

320 300,00

41 500,00

361 800,00

40002

Dostarczanie wody

320 300,00

41 500,00

361 800,00

0830

Wpływy z usług

320 000,00

40 000,00

360 000,00

0920

Pozostałe odsetki

300,00

1 500,00

1 800,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

195 687,00

4 000,00

199 687,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

195 687,00

4 000,00

199 687,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

15 000,00

4 000,00

19 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

21 435,00

12 000,00

33 435,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

21 435,00

12 000,00

33 435,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

10 000,00

12 000,00

22 000,00

758

Różne rozliczenia

3 947 096,00

2 620,00

3 949 716,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

15 100,00

2 620,00

17 720,00

0690

Wpływy z różnych opłat

0,00

20,00

20,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 000,00

2 600,00

17 600,00

852

Pomoc społeczna

429 355,00

19 000,00

448 355,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

56 000,00

19 000,00

75 000,00

0830

Wpływy z usług

19 000,00

9 000,00

28 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

37 000,00

10 000,00

47 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

223 913,00

0,00

223 913,00

90095

Pozostała działalność

45 000,00

0,00

45 000,00

0830

Wpływy z usług

25 000,00

- 15 000,00

10 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

20 000,00

15 000,00

35 000,00

Razem:

8 417 373,00

79 120,00

8 496 493,00

Rodzaj:Zlecone

Razem:

1 873 594,00

0,00

1 873 594,00

Ogółem:

10 309 294,00

79 120,00

10 388 414,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2010 r.

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

Rodzaj:Porozumienia z AR

Razem:

18 327,00

0,00

18 327,00

Rodzaj:Porozumienia z JST

Razem:

1 000,00

0,00

1 000,00

Rodzaj:Porozumienia

Razem:

8 000,00

0,00

8 000,00

Rodzaj:Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

1 875 006,00

620,00

1 875 626,00

01030

Izby rolnicze

8 000,00

620,00

8 620,00

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

8 000,00

620,00

8 620,00

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

394 100,00

4 000,00

398 100,00

40002

Dostarczanie wody

394 100,00

4 000,00

398 100,00

4430

Różne opłaty i składki

36 000,00

4 000,00

40 000,00

600

Transport i łączność

3 165 456,00

10 000,00

3 175 456,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 725 456,00

10 000,00

2 735 456,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

290 000,00

10 000,00

300 000,00

750

Administracja publiczna

1 499 064,00

1 000,00

1 500 064,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 353 974,00

1 000,00

1 354 974,00

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 500,00

1 000,00

7 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

260 835,00

22 000,00

282 835,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

257 835,00

22 000,00

279 835,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

57 435,00

12 000,00

69 435,00

4260

Zakup energii

13 000,00

2 000,00

15 000,00

4430

Różne opłaty i składki

7 000,00

8 000,00

15 000,00

801

Oświata i wychowanie

2 806 816,00

22 000,00

2 828 816,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

636 600,00

22 000,00

658 600,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3 000,00

2 000,00

5 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150 000,00

15 000,00

165 000,00

4430

Różne opłaty i składki

13 000,00

5 000,00

18 000,00

852

Pomoc społeczna

968 205,00

13 000,00

981 205,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

237 500,00

13 000,00

250 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

8 000,00

18 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

5 000,00

20 000,00

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

886 213,00

1 500,00

887 713,00

90095

Pozostała działalność

628 500,00

1 500,00

630 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

2 000,00

1 500,00

3 500,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

95 000,00

5 000,00

100 000,00

92116

Biblioteki

77 000,00

5 000,00

82 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

77 000,00

5 000,00

82 000,00

Razem:

12 576 735,00

79 120,00

12 655 855,00

Rodzaj:Zlecone

Razem:

1 873 594,00

0,00

1 873 594,00

Ogółem:

14 477 656,00

79 120,00

14 556 776,00

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2010 r.

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/11/10
Rady Gminy Sejny
z dnia 20 grudnia 2010 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2010 R.

1) W załączniku nr 1:

Zwiększa się dochody własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 w związku ze zwiększeniem wpływów z usług i z tytułu pozostałych odsetek.

Zwiększa się dochody własne w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 w związku ze zwiększeniem dochodów z najmu składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

Zwiększa się dochody własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie remontu remizy OSP Ogrodniki i dofinansowanie zakupu umundurowania i sprzętu do OSP Bubele.

Zwiększa się dochody własne w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 w związku ze zwiększonymi wpływami z różnych opłat i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 852 Pomoc społeczna rozdział 85228 w związku ze zwiększonymi wpływami z usług i różnych dochodów.

Zwiększa się dochody własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 w związku ze zwiększonymi wpływami z usług i różnych dochodów.

2) W załączniku nr 2:

Zwiększa się wydatki własne w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01030 na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Zwiększa się wydatki własne w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40002 na różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 na zakup materiałów i wyposażenia do remontu remizy OSP Ogrodniki, na zakup umundurowania i sprzętu do OSP Bubele, na zakup energii i różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80113 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia oraz różne opłaty i składki.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdział 90095 na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń.

Zwiększa się wydatki własne w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

3) W załączniku nr 3:

Dokonano zmian w poz. 7 zadań inwestycyjnych polegających na zmniejszeniu o kwotę 854 zł planowanych wydatków w kolumnie 6, 7 i 10 Zarządzeniem nr 206/10 Wójta Gminy z dnia 12 listopada 2010 r. w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB.II.MC.3011-5-3/2010 z dnia 27 października 2010 r. o korekcie wcześniejszego pisma o dotacji celowej związanej ze zmianą zakresu realizowanych zadań uwzględnionych w aneksie nr 3 do listy wniosków zakwalifikowanych i zatwierdzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011"- zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi gminnej Nr 102246B Ogrodniki - Rachelany - Hołny Wolmera" .

Przewodniczący Rady


Barbara Karłowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe