Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Czyżew - Osada

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czyżewie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591,z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz.675), w związku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, poz. 842) oraz w związku § 2 pkt 4 i § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2010r. w sprawie ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta (Dz.U. z 2010r. Nr 138, poz. 929)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czyżewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XVII/94/2004 Rady Gminy Czyżew - Osada z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżewie - Osadzie .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czyżew-Osada.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2011r.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Sienicki


Załącznik do Uchwały Nr II/13/10
Rady Gminy Czyżew - Osada
z dnia 21 grudnia 2010 r.

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻEWIE

Rozdział 1.
Przepisy ogólne.

§ 1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czyżewie zwany dalej Ośrodkiem został utworzony uchwałą Gminnej Rady Narodowej w Czyżewie-Osadzie Nr 53/XI z dnia 27 kwietnia 1990 roku.

§ 2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Czyżew wykonującą zdania z zakresu pomocy społecznej nałożone na gminę oraz zadania zlecone gminie przez administrację rządową na podstawie ustawy o pomocy społecznej i innych ustaw w ramach pomocy społecznej.

§ 3. Obszar działania Ośrodka obejmuje Gminę Czyżew.

§ 4. Siedzibą Ośrodka jest lokal w budynku Urzędu Miasta w Czyżewie ul. Mazowiecka 34.

Rozdział 2.
Zadania Ośrodka.

§ 5. Do zadań Ośrodka należy realizacja zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności:

1) analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,

2) pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,

3) świadczenie pomocy osobom i rodzinom w postaci pracy socjalnej,

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz udzielanie pomocy rzeczowej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej,

5) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

6) organizowanie usług opiekuńczych dla osób starszych,

7) opłacanie składek emerytalno - rentowych za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny,

8) wytaczanie na rzecz osób potrzebujących powództwa o roszczenia alimentacyjne,

9) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o dodatkach mieszkaniowych,

10) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,

11) opracowywanie wniosków celem :

- sprawienia pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

- schronienia, posiłku, ubrania itp.

- dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych,

12) realizowanie zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,

13) wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy oraz programów rządowych mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin.

2. Ośrodek współdziała także z:

1) organami samorządu terytorialnego i administracją rządową

2) Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

3) Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

4) służbą zdrowia,

5) sądem powszechnym

6) innymi podmiotami.

Rozdział 3.
Organizacja Ośrodka.

§ 7. Działalnością Ośrodka kieruje kierownik.

§ 8. 1.Kierownika zatrudnia i zwalnia Burmistrz Czyżewa, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

2. Do obowiązków Kierownika należą w szczególności:

1) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Ośrodka

2) organizowanie pracy Ośrodka,

3) wydawanie decyzji administracyjnych w ramach upoważnień udzielonych przez Burmistrza Czyżewa w zakresie przyznawania:

- zasiłków wynikających z ustawy o pomocy społecznej,

- świadczeń pieniężnych z ustawy o świadczeniach rodzinnych

- świadczeń alimentacyjnych zgodnie z ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) składanie Radzie Miejskiej w Czyżewie corocznych sprawozdań z działalności Ośrodka,

5) gospodarowanie środkami finansowymi określonymi w uchwale budżetowej i przekazanymi przez Burmistrza Czyżewa do dyspozycji Ośrodka.

3.Kierownik ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków określonych:

1) 1) w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

2) w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

§ 9. 1.W celu realizacji zadań wymienionych w § 5 w Ośrodku zatrudnia się:

1) pracowników socjalnych - 2 etaty,

2) referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 1 etat.

2.Szczegółowe zadania, czas pracy, zakres czynności służbowych pracowników, ich prawa i obowiązki określa kierownik w regulaminie pracy Ośrodka.

Rozdział 4.
Gospodarka Finansowa

§ 10. 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z zasadami określonymi dla jednostek budżetowych w oparciu o środki zaplanowane corocznie w budżecie gminnym.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. Gospodarka finansowa Ośrodka prowadzona jest poprzez wyodrębniony rachunek bankowy.

Rozdział 5.
Nadzór i kontrola.

§ 11. 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Czyżewa.

2.W zakresie zadań zleconych nadzór i kontrolę sprawuje Wojewoda Podlaski.

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe.

§ 12. Zmiana statutu może nastąpić w drodze uchwały Rady Miejskiej w Czyżewie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe