Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U z 2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz.620 i Nr 225, poz.1461/ uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/96/09 Rady Gminy Milejczyce z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości §1 pkt.2 lit.d otrzymuje brzmienie:

"d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 3,60 zł/ od 1m2 powierzchni użytkowej.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe