reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/10 Rady Miasta Sejny

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28 poz. 146 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 106, poz. 675 i Nr 127, poz. 857) Rada Miasta Sejny uchwala, co następuje:

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)mieście - rozumie się przez to Miasto Sejny;

2)o obiektach i urządzeniach placówek oświatowych - rozumie się przez to obiekty i urządzenia użyteczności publicznej szkół i przedszkola miejskiego, a w szczególności: sale gimnastyczne oraz pracownie komputerowe, pomieszczenia do nauki i inne pomieszczenia użytkowe wraz z urządzeniami i wyposażeniem znajdującym się w obiektach szkół i przedszkola miejskiego, wykorzystywane do organizowania szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;

3)obiektach i urządzeniach sportowych - rozumie się przez to obiekty i urządzenia techniczne Kompleksu Sportowego w Sejnach (miejski stadion, boiska sportowe), Kompleksu turystycznego (plaża miejska, informacja turystyczna i wypożyczalnia rowerów) wykorzystywane do organizowania imprez, szkoleń, kursów lub inną pozastatutową działalność, zwane w dalszej części uchwały obiektami i urządzeniami;

4)pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń - rozumie się przez to korzystanie z obiektów i urządzeń wykraczające poza określone w statutach szkół, przedszkola, instytucji sportowych;

5)organizatorze - rozumie się to poprzez osobę prawną lub fizyczną, która na mocy podpisanej umowy dzierżawy (najmu) bądź użyczenia korzysta w określonym celu z obiektów i urządzeń;

6)imprezie - rozumie się przez to planowane zajęcie obiektu i urządzenia przez organizatora na podstawie umowy, którego celem jest odbycie się spotkania, przedstawienia, koncertu, zawodów (treningu), pokazu, zabawy (dyskoteki) lub widowiska z udziałem publiczności, odpłatnym lub darmowym.

§ 2. Ustala się następujące zasady pozastatutowego korzystania z obiektów i urządzeń:

1)obiekty i urządzenia udostępniane są:

a) mieszkańcom miasta oraz instytucjom, stowarzyszeniom, organizacjom społecznym i podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej,

b) innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą,

2)korzystanie z obiektów i urządzeń odbywa się na podstawie właściwego dla danego obiektu lub urządzenia regulaminu (instrukcji) oraz zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły, przedszkola, Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sejnach, Dyrektora Ośrodka Kultury w Sejnach.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

§ 4. 1. Korzystanie z obiektów i urządzeń może się odbywać na zasadach:

1)pełnej odpłatności,

2)przy zastosowaniu zniżki,

3)nieodpłatnie.

2. Uzyskane środki finansowe stanowią dochód Miasta Sejny.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta Sejny do zastosowania zniżki od 10% do 100% wysokości opłaty za korzystanie z danego obiektu lub urządzenia w stosunku do:

1)uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których miasto nie jest organem prowadzącym,

2)studentów,

3)stowarzyszeń i organizacji społecznych prowadzących działalność w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu.

§ 6. Z opłat za korzystanie z danego obiektu lub urządzenia Burmistrz Miasta Sejny może w uzasadnionych przypadkach zwolnić w całości:

1)dzieci i uczniów przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez miasto,

2)uczniowskie kluby sportowe, które realizują zadania własne miasta w ramach umów zawartych z miastem lub na podstawie odrębnej uchwały,

3)Związek Harcerstwa Polskiego oraz inne organizacje nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku, które wspomagają proces edukacyjny dzieci i młodzieży lub realizujące programy profilaktyczne,

4)organizatorów imprez zleconych przez miasto lub odbywających się pod patronatem Miasta Sejny,

5)organizatorów imprez charytatywnych, patriotycznych i prorodzinnych uzgodnionych z Burmistrzem Miasta Sejny,

6)osoby niepełnosprawne,

7)kluby sportowe i stowarzyszenia, które realizują zadania własne miasta w ramach umów zawartych z miastem lub na podstawie odrębnej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sejny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Andrzej Mocarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama