Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja nr 1 Starosty Zambrowskiego

z dnia 20 stycznia 2011r.

w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Tekst pierwotny

Zgodnie z art.24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2010 roku Dz.U.Nr 193 poz.1287) Starosta Zambrowski informuje, że projekty operatów opisowo-kartograficznych obrębów ewidencyjnych: Cholewy Kołomyja, Czachy Kołaki, Czarnowo Dąb, Czarnowo Undy, Czosaki Dąb, Ćwikły Rupie, Głodowo Dąb, Gosie Duże, Gosie Małe, Gosie Otole, Gunie Ostrów, Kołaki Kościelne, Kossaki Borowe, Krusze Łubnice, Łętowo Dąb, Łubnice Krusze, Podłatki Duże, Podłatki Małe, Rębiszewo Zegadły, Sanie Dąb, Szczodruchy, Wiśniówek Wertyce, Wróble Arciszewo, Zanie Leśnica wchodzących w skład jednostki ewidencyjnej Kołaki Kościelne, opracowane w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków polegającej na założeniu ewidencji budynków i lokali, wyłożone do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zambrowie w dniach od 8 grudnia 2010 r. do 28 grudnia 2010 r. stały się obowiązującymi operatami ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art.24a ust.9 w/w ustawy każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w w/w operatach ewidencji gruntów i budynków, może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe