Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna

z dnia 15 grudnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 127, poz.857) uchwala się, co następuje:

§ 1. Szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Jan Gawrych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Szczegółowy tryb konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o 2wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.); 2. gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zbójna; 3. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Zbójna, 4. Wójcie Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Zbójna, 5. organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego

§ 2. KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 1. W konsultacjach uczestniczą organizacje pozarządowe działające na terenie gminy i prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. 2. Konsultacje prowadzone są z uwzględnieniem zasady pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 3. 1. Przedmiotem konsultacji z organizacjami pozarządowymi są: a) projekty aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych; b) projekty rocznych lub wieloletnich programów współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi; c) inne akty prawne ważne z punktu widzenia społecznego. 2. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, wskazanych w § 2, w odniesieniu do projektów aktów będących przedmiotem konsultacji. 3. Niniejsza uchwała nie narusza prawa do konsultacji społecznych wynikających z odrębnych przepisów.

§ 4. 1. O przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi decyduje Wójt Gminy w formie zarządzenia. 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa cel i formę konsultacji, termin ich rozpoczęcia i zakończenia i zasięg terytorialny. oraz osobę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. 3. Forma i termin przeprowadzenia konsultacji powinny być adekwatne do przedmiotu aktu prawa miejscowego oraz liczby organizacji, której statutowej działalności dotyczy akt, by zapewnić jak najszerszy udział organizacji pozarządowych w konsultacjach.

§ 5. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowym jest Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, wyznaczony przez Wójta Gminy, spośród pracowników Urzędu Gminy.

§ 6. 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi jest zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy w menu tematycznym: Organizacje Pożytku Publicznego oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Zbójna, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia. 2. W zależności od potrzeb ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji może być zamieszczone w prasie lokalnej. 3. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostaje projekt aktu będący przedmiotem konsultacji.

§ 7. 1. Konsultacje z organizacjami pozarządowymi przeprowadza się w jednej z następujących form: a) otwarte spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych, b) poprzez formularz elektroniczny na stronie internetowej gminy, określony w załączniku do szczegółowego trybu konsultowania . 2. Z otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych sporządza się protokół, którego integralną częścią jest lista obecności uczestników spotkania. 3. Wyboru formy konsultacji, w zależności od przedmiotu konsultacji, dokonuje Wójt Gminy. 4. Termin wyrażenia opinii przez organizacje pozarządowe nie może być krótszy niż 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach. 5. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie oznacza rezygnacje z prawa do jej wyrażenia.

§ 8. 1. Warunkiem udziału organizacji pozarządowej w konsultacjach jest podanie nazwy organizacji i danych rejestrowych, osób uprawnionych do reprezentowania organizacji oraz imienia i nazwiska osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach. 2. Opinie i uwagi organizacji nie zawierające danych, o których mowa w ust. 1 lub złożone po upływie terminu zakończenia konsultacji, nie będą uwzględniane w toku procedury legislacyjnej nad konsultowanym aktem prawa miejscowego.

§ 9. 1. W terminie do 7 dni od zakończeniu konsultacji osoba odpowiedzialna za ich przeprowadzenie przekazuje Wójtowi Gminy opinie i uwagi, zgłoszone w trakcie konsultacji oraz propozycje zmian w konsultowanym akcie prawnym. 2. Po przeprowadzeniu przez Wójta Gminy analizy zgłoszonych opinii i uwag, wyniki konsultacji z uzasadnieniem nieuwzględnionych wniosków są przekazywane Radzie Gminy wraz ze stosownym projektem uchwały, a także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy w menu tematycznym : Organizacje pożytku Publicznego, nie później niż w ciągu 7 dni od zakończenia konsultacji. 3. W uzasadnionych przypadkach, wyniki konsultacji mogą być prezentowane w trakcie otwartych spotkań. Decyzję w tej sprawie podejmuje Wójt Gminy. 4. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na merytoryczną treść aktu Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy w uzasadnieniu do projektów aktów uchwał podlegających konsultacji.

§ 10. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie wiążą organów gminy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 11. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących w nich udział, jeżeli zostały przeprowadzone zgodnie z niniejszymi zasadami.

§ 12. KONSULTACJE Z GMINNĄ RADĄ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 1. Projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczące sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy, są przekazywane przez Wójta Gminy do konsultacji Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, jeżeli zostanie powołana. § 5 stosuje się odpowiednio. 2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, prowadzone są na zasadach określonych w regulaminie działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, uchwalonego na podstawie art. 41g ustawy. 3. Termin wyrażenia przez Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego opinii o projektach, o których mowa w ust. 1, wynosi 14 dni od dnia ich doręczenia. 4. Nieprzedstawienie opinii w terminie, wskazanym w ust. 3, oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/7/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 15 grudnia 2010 r.

Załącznik do szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,przyjętego Uchwałą Nr II/7/10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII oraz METRYCZKA

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany

1.

Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok ….
/ ewentualnie Uchwała w sprawie:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

2.

§
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS

3.

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu

4.

………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Podmiot zgłaszający

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszonej opinii

Telefon/fax

E-mail lub adres pocztowy

Podpis i pieczęć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe