Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Filipów

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Piecki, Jemieliste w Gminie Filipów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675); art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 7 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz.1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r.Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr155, poz. 1043) ustala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Piecki, Jemieliste w Gminie Filipów uchwalonego uchwałą Nr VII/45/07 Rady Gminy Filipów z dnia 16 sierpnia 2007 r. ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 211, poz. 2165), zwaną dalej "zmianą planu", stwierdzając jego zgodność z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Filipów uchwalonym uchwałą Nr XII/73/2000 Rady Gminy Filipów z dnia 16 sierpnia 2000r., zmienionym uchwałą Nr VII/44/07 Rady Gminy Filipów z dnia 16 sierpnia 2007 r..

2. Zmiana planu dotyczy obszaru, którego granice określone zostały w uchwale Nr XXX/199/10 Rady Gminy Filipów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Piecki, Jemieliste w Gminie Filipów uchwalonego uchwałą Nr VII/45/07 Rady Gminy Filipów z dnia 16 sierpnia 2007 r.

§ 2. 1. Ustalenia zmiany planu stanowią treść niniejszej uchwały.

2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

1) część graficzna zmiany planu w skali 1:2000, obejmująca rysunki zmiany planu ustalające przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów, stanowiąca:

a) załącznik Nr 1 - obejmujący część działki nr geod.13 oraz działki nr geod.15, 247, 248 w obrębie geodezyjnym Piecki,

b) załącznik Nr 2 - obejmujący części działek geodezyjnych od numeru 111 do numeru 120 oraz 121/2, 122/2, 123 oraz działki nr geod.122/1, 124 w obrębie geodezyjnym Piecki,

2) załącznik Nr 3 zawierający rozstrzygnięcia o sposobie:

a) rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu,

b) realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 3. 1. W uchwale Nr VII/45/07 Rady Gminy Filipów z dnia 16 sierpnia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Piecki, Jemieliste w Gminie Filipów wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 pkt 5 uchwały, otrzymuje brzmienie:

"5) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej;";

2) § 5 pkt 6, otrzymuje brzmienie:

"6) KDg - tereny dróg gospodarczych;";

3) w § 10 dodaje się pkt 5, 6 i 7, które otrzymują brzmienie:

"5) plan ustala zasady ochrony przed hałasem, dopuszczając natężenia hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) 55dB w porze dziennej i 45dB w porze nocnej zgodnie z przepisami szczegółowymi dotyczącymi dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.";

"6) zabrania się niszczenia lub uszkadzania urządzeń melioracji wodnych.";

4) w § 18 dodaje się pkt.3, który otrzymuje brzmienie:

"3) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla terenów oznaczonych symbolem 3MU i 3.1 MU w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej publicznej drogi wojewódzkiej.";

5) w § 20 pkt 1 skreśla się lit a), natomiast pkt c) uchwały, otrzymuje brzmienie:

"c) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej" - 40%;";

6) w § 20 pkt 2, skreśla się lit.a), natomiast pkt c) uchwały, otrzymuje brzmienie:

"c) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej" - 40%;";

7) § 39 otrzymuje brzmienie:

"Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 3 MU (0,55ha ) i 3.1 MU (0,13 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W ramach przeznaczenia podstawowego realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wraz z zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego funkcja usługowa może być realizowana w obiektach wolnostojącyh lub lokalach dobudowanych do budynków mieszkalnych;

3) przeznaczenie uzupełniające: garaże, budynki gospodarcze, obiekty ogrodowe typu: altany, pergole, zadaszenia o powierzchni zabudowy do 12,0 m2 ;

4) adaptuje się istniejący budynek mieszkalny na działce nr geod. 15;

5) ustala się następujące warunki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wydzielona działka budowlana winna posiadać:

- powierzchnię nie mniejszą niż 1200 m2 ,

- front działki nie mniejszy niż 25 m,

- bezpośredni dostęp do drogi publicznej,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi;

c) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynek przeznaczenia podstawowego o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze użytkowe) i wysokości nie przekraczającej 10,0 m od poziomu terenu,

- budynki przeznaczenia uzupełniającego oraz wolnostojące usługowe - jednokondygnacyjne, o wysokości do 5,0 m od poziomu terenu,

- rzędna parteru budynku przeznaczenia podstawowego nie więcej niż 60 cm nad poziomem terenu,

- dachy wszystkich budynków na działce dwuspadowe, symetryczne lub wielospadowe, o jednorodnym pokryciu i kolorystyce,

- kąt nachylenia połaci dachowych dla budynków przeznaczenia podstawowego w granicach 35° - 45, natomiast dachy pozostałych budynków dostosowane do warunków użytkowych budynku, o nachyleniu połaci dachowych pod kątem 25° - 45°,

- kalenicowe ustawienie budynku przeznaczenia podstawowego względem drogi publicznej, z której projektuje się wjazd na działkę, w przypadku dachu wielospadowego kierunek kalenicy obowiązuje dla dominującej części budynku;

6) w ramach działki należy zabezpieczyć miejsca postojowe na samochody.";

8) § 43 otrzymuje brzmienie:

"Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7 MU (4,37 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W ramach przeznaczenia podstawowego realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wraz z zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego funkcja usługowa może być realizowana w obiektach wolnostojącyh lub lokalach dobudowanych do budynków mieszkalnych;

3) przeznaczenie uzupełniające: garaże, budynki gospodarcze, obiekty ogrodowe typu: altany, pergole, zadaszenia o powierzchni zabudowy do 12,0 m2 ;

4) adaptuje się istniejącą zabudowę na działce o nr geod.114;

5) budynki przeznaczenia podstawowego należy realizować przy frontowej granicy działki, a budynki o funkcji uzupełniającej lokalizować w głębi działki;

6) ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy ujęte w §39 niniejszej uchwały pkt 5 należy stosować odpowiednio.";

9) § 44 otrzymuje brzmienie:

"Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8 MU (0,93 ha) ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowo-usługowa. W ramach przeznaczenia podstawowego realizacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi wraz z zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej;

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego funkcja usługowa może być realizowana w obiektach wolnostojącyh lub lokalach dobudowanych do budynków mieszkalnych;

3) przeznaczenie uzupełniające: garaże, budynki gospodarcze, obiekty ogrodowe typu: altany, pergole, zadaszenia o powierzchni zabudowy do 12,0 m2 ;

4) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową na działce o nr geod.124;

5) nowe lub rozbudowywane budynki przeznaczenia podstawowego należy realizować przy frontowej granicy działki, a budynki o funkcji uzupełniającej lokalizować w głębi działki;

6) ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy ujęte w §39 niniejszej uchwały pkt 5 należy stosować odpowiednio;

7) w ramach działki należy zabezpieczyć miejsca postojowe na samochody.";

10) w §55 dodaje się pkt 5, który otrzymuje brzmienie:

"5) tereny dróg gospodarczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDg i 2 KDg o następujących ustaleniach:

a) szerokość w liniach rozgraniczających od 3,0 do 5,0 m,

b) drogi gospodarcze stanowią dostęp do działek rolnych i istniejącego siedliska.";

11) § 59 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) 30 % ( słownie: trzydzieści procent) dla terenów zabudowy jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi (MNR), zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) oraz terenu usług rzemieślniczych i produkcyjnych (URP);".

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/10
Rady Gminy Filipów
z dnia 30 grudnia 2010 r.

Zgodnie z art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy Filipów rozstrzyga, co następuje:

- w związku z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Piecki, Jemieliste w Gminie Filipów, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania

Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) Rada Gminy Filipów rozstrzyga, co następuje:

- zmiana planu nie wpływa na sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należącej do zadań własnych gminy, określonej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr VII/45/07 Rady Gminy Filipów z dnia 16 sierpnia 2007 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe