reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Puńsk

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Puńsk na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz.146 Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 21.143.472,-, z tego:

- bieżące w wysokości 11.232.129,-,

- majątkowe w wysokości 9.911.343,-, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16.844.144,-, z tego:

- bieżące w wysokości 11.139.825,-,

- majątkowe w wysokości 5.704.319,-, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 22.000,-

2) celową w wysokości - 31.187,-

z przeznaczeniem na zarządzenie kryzysowe w kwocie - 31.187,-

§ 4. 1. Wykaz zadań inwestycyjnych w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 4.299.328,- przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 3.900.697,-

2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 398.631,-

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.665.000,- oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.964.328,-, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.020.000,-

w tym:

- na wyprzedzające finansowanie inwestycji z Unii Europejskiej - w kwocie 4.020.000,-

2) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów - w kwocie 3.665.000,-

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 62.000,- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 58.000,- na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,- na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 25.000,- związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,- związane z realizacją zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,

2. zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2012) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 roku,

3. do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków w ramach działu,

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/9/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Tabela nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/9/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Tabela nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/9/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/9/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/9/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/9/10
Rady Gminy Puńsk
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama