Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217,art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 184 033,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 246 191 ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi Plan dochodów 11 557 033,00 zł z czego : Dochody majątkowe w wysokości 2 446 045,00 zł Dochody bieżące w wysokości 9 110 988,00 zł Plan wydatków 11 216 467,00 zł z czego: Wydatki majątkowe w wysokości 2 485 536,00 zł Wydatki bieżące w wysokości 8 730 931,00 zł

§ 4. 1) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 5. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 340 566,00 zł z przeznacza się na :

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 340 566,00 zł,

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 1 493 932 zł, oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 1 834 498,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 264,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł i wydatki w kwocie 30 380,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1do V 32

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 do V 32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/32/11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 25 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 do Nr V 32

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe