Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rajgród

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 12 ust. 1 i 2 oraz art 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 127, poz. 857) uchwala się co następuje:

§ 1.

Ustala się liczbę 13 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

§ 2.

Ustala się liczbę 25 punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3.

1. Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży nie może być prowadzona w odległości mniejszej niż 50m od granicy terenu:

1) przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo - wychowawczych i oświatowo - wychowawczych;

2) budynków i obiektów kultu religijnego z wyłączeniem krzyży i kapliczek przydrożnych;

3) wydzielonych placów zabaw dla dzieci.

2. Pomiaru odległości dokonuje się wzdłuż ciągów komunikacyjnych, od drzwi wejściowych miejsc określonych w ust. 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

3. Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży może odbywać się w lokalach gastronomicznych, w których znajduje się toaleta dostępna dla klientów.

4. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych w lokalu i jego obrębie, w którym prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

5. Dopuszcza się odstępstwo od ustaleń określonych w ust. 1 pkt. 1 w przypadku wydania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych, jeżeli zezwolenie będzie obejmować dni wolne od nauki i nie będą realizowane w wymienionych placówkach, w czasie trwania zezwolenia, zajęcia wychowawcze lub opiekuńcze.

6. W miejscu sprzedaży napojów alkoholowych powinna być uwidoczniona:

1) informacja o szkodliwości spożywania alkoholu;

2) informacja o zakazie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

a) osobom, których zachowanie wskazuje, że są w stanie nietrzeźwości,

b) osobom, które nie ukończyły 18-go roku życia,

c) na kredyt lub pod zastaw.

§ 4.

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXXIII/155/97 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 22 grudnia 1997 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, określenia zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów.

2. Uchwała Nr XXV/179/01 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 26 października 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe