Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/38/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.240,-

2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100.456,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 623.782,-

4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 708.998,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/29/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wasilków na rok 2011 w zakresie:

a) aktualizuje się przychody i rozchody budżetu w 2011 roku - załącznik Nr 3.

1) Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 3.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 31.846.519,-

2. Wydatki ogółem 40.290.960,-

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.444.441 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.540.000 zł,

- Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 4.904.441 zł,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 31 marca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2010 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

750

75056

2010

15.240

Zwiększenie dochodów w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Pismo z GUS znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011r.

zlecone

758

75801

2920

100.456

Zmniejszenie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2011 rok.

własne

OGÓŁEM

15.240

100.456

×

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 31 marca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

010

01010

6010

588.542

Zmniejszenie wydatków na zakup i objęcie akcji.

własne

600

60016

6060

24.600

Zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne związane z zakupem oprogramowana.

własne

4560

8.199

Zwiększenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji

własne

6660

55.352

6050

30.000

Zwiększenie wydatków inwestycyjnych na dokumentację na opracowanie kanalizacji deszczowej oraz budowy ulicy Zacisznej w Nowodworach. (Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany na Sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu)

własne

600

60095

6050

30.000

Zwiększenie wydatków na dokumentację na kładkę dla pieszych nad rzeką Czarną we wsi Woroszyły. (Załącznik inwestycyjny zostanie zaktualizowany na Sesji Rady Miejskiej w miesiącu kwietniu)

własne

750

75056

3020

8.000

Zwiększenie wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej określonych w art. 18 pkt 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. Pismo z GUS znak CBS-PK-OL-45-NSP/130/2011 z dnia 02 marca 2011r.

zlecone

4110

1.854

4120

309

4170

4.277

4210

800

758

75801

2940

339.935

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za 2010 rok.

własne

801

80101

4010

100.456

100.456

Zmniejszenie wydatków o zmniejszoną kwotę subwencji ogólnej na rok 2011, azwiększenie wydatków własnych.

własne

851

85154

2830

20.000

Zmiana paragrafów wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

własne

2360

20.000

OGÓŁEM

623.782

708.998

×

×


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 31 marca 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 ROKU

w złotych

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2011 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

9 588 312

1.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

2.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

6 048 312

3.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 952

3 540 000

4.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

Rozchody ogółem:

1 143 871

1.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

2.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

3.

Udzielone pożyczki

§ 991

4.

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

§ 992

1 143 871

5.

Lokaty

§ 994

6.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe