reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/33/2011 Rady Gminy Sidra

z dnia 18 kwietnia 2011r.

w sprawie utworzenia zespołu szkół w Sidrze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, poz. 1337, z 2007r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675 ) w związku z art. 62, ust. 1,3 i art. 58, ust. 1,2 oraz art. 5c pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572, Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 131, poz. 1091, Nr 122, poz. 1020,Nr 144, poz. 1043, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 219, poz. 1705 oraz z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991 ) i art. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje :

§ 1. Utworzyć z dniem 1 września 2011 roku Zespół Szkół w Sidrze z siedzibą przy ul. Szkolnej 1.

§ 2. W skład Zespołu Szkół w Sidrze wchodzą :

1) Szkoła Podstawowa w Sidrze,

2) Gimnazjum w Sidrze.

§ 3. Mienie będące w użytkowaniu szkoły podstawowej i gimnazjum, o których mowa w § 2 przeznacza się na wyposażenie Zespołu.

§ 4. Akt założycielski Zespołu Szkół w Sidrze stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Organizację Zespołu Szkół w Sidrze określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczacy Rady Gminy


Andrzej Lulewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI ZESPOŁU SZKÓŁ w SIDRZE

sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1, 2 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. )

§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2011 roku Zespół Szkół w Sidrze w skład, którego wchodzą :

1) Szkoła Podstawowa w Sidrze,

2) Gimnazjum w Sidrze.

§ 2. Siedziba Zespołu Szkół znajduje się przy ul. Szkolnej 1, 16-124 Sidra.

§ 3. Obwód Zespołu Szkół obejmować będzie :

1) Szkoła Podstawowa w Sidrze zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Sidra Nr XIX / 136 /09 z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Sidra i określenie granic ich obwodów.

2) Gimnazjum w Sidrze wszystkie miejscowości znajdujące się na obszarze Gminy Sidra.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/33/2011
Rady Gminy Sidra
z dnia 18 kwietnia 2011 r.

STAUT ZESPOŁU SZKÓŁ W SIDRZE

§ 1. 1. Nazwa szkoły brzmi : Zespół Szkół w Sidrze.

2. W skład Zespołu Szkół wchodzą :

1) Szkoła Podstawowa w Sidrze,

2) Gimnazjum w Sidrze

3. Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek przy ul. Szkolnej 1 w Sidrze.

§ 2. 1. Zespół Szkół używa pieczęci nagłówkowej wspólnej dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład o treści :

Zespół Szkół w Sidrze

16-124 Sidra

ul. Szkolna 1

oraz w sprawach dotyczących zakresu działalności tylko danej szkoły pieczęci nagłówkowych zawierających nazwę zespołu oraz nazwę tej szkoły :

Zespół Szkół w Sidrze

Szkoła Podstawowa

16-124 Sidra

ul. Szkolna 1

Zespół Szkół w Sidrze

Gimnazjum

16-124 Sidra

ul. Szkolna 1

2. Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół używają pieczęci urzędowych właściwych dla tych szkół :

1) Szkoła Podstawowa używa metalowej pieczęci urzędowej, tłoczonej o średnicy 36 mm zawierającej w środku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polski, a w otoku napis : "Szkoła Podstawowa w Sidrze",

2) Gimnazjum używa metalowej pieczęci urzędowej, tłoczonej, o średnicy 36 mmm zawierającej w środku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polski, a w otoku napis : "Gimnazjum w Sidrze".

§ 3. 1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity : Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz w przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

2. Szczegółowe zadania szkół wchodzących w skład zespołu szkół określone są w Statutach tych szkół.

§ 4. 1. Organami zespołu są :

1) Dyrektor Zespołu Szkół,

2) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej,

3) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

4) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej,

5) Rada Pedagogiczna Gimnazjum,

6) Rada Rodziców Gimnazjum,

7) Samorząd Uczniowski Gimnazjum.

2. Kompetencje, zasady działania oraz sposoby rozwiązywania sporów między organami określają Statuty Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

3. W sytuacjach konfliktowych, których rozwiązanie nie jest możliwe w sposób opisany w statutach szkół rolę mediatora powinien podjąć zespół mediacyjny powołany wspólnie przez wszystkie organy szkoły.

§ 5. 1. Zespołem Szkół kieruje Dyrektor Zespołu Szkół.

2. Ilekroć w Statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum jest mowa o Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół.

§ 6. 1. Postanowienia zawarte w Statutach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum pozostają w mocy za wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym Statucie.

2. Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu Szkół odbywa się w trybie określonym w ustawie.

§ 7. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Muzyczka

Doktor nauk prawnych1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama