Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 33/2011 Burmistrza Krynek

z dnia 18 maja 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów budżetowych na kwotę - 91.881,-zł :

Zadania zlecone

1) dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność § 2010 - 69.881,-zł.

Zadania własne

1) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 - 22.000,-zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 99.613,-zł:

Zadania zlecone

1) dział 010 rozdział 01095 Pozostała działalność § 4300 - 249,-zł, § 4430 - 70.364,-zł,

2) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4410 - 600,-zł,

3) dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 3020 - 6.400,-zł.

Zadania własne

1) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 - 22.000,-zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków budżetowych na kwotę - 7.732,-zł:

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie § 4300 - 600,-zł,

2) dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 4010 - 6.400,-zł.

Zadania własne

1) dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (ogólna) § 4810 - 732,-zł.

§ 4. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów wynosi - 8.842.645,- zł,

2) plan wydatków wynosi - 9.687.271,- zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe