reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Filipów

z dnia 3 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 229, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 52, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2011 rok:

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.636.546 oraz zmniejszyć o kwotę 1.106.546 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.831.820 zł oraz zmniejszyć o kwotę 1.301.820 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Zestawienie udzielanych dotacji z budżetu gminy w 2011 roku stanowi załącznik Nr 4 do uchwały.

§ 4. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2011 rok wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 15.892.075 zł;

- bieżące - 11.960.913 zł,

- majątkowe - 3.931.162 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 17.580.309 zł;

- bieżące - 11.649.752 zł,

- majątkowe - 5.930.557 zł.

3. Deficyt budżetu w kwocie 1.688.234 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) wolnych środków w kwocie 118.067 wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

2) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.570.167 zł.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Ireneusz Wawrzyn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/28/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 3 czerwca 2011 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2011 rok

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 566 908,00

1 106 546,00

3 673 454,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

2 565 608,00

1 106 546,00

3 672 154,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

2 565 608,00

1 106 546,00

3 672 154,00

600

Transport i łączność

1 106 546,00

- 1 106 546,00

0,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1 106 546,00

- 1 106 546,00

0,00

6280

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

1 106 546,00

- 1 106 546,00

0,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 034 804,00

530 000,00

2 564 804,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

452 057,00

530 000,00

982 057,00

0310

Podatek od nieruchomości

430 000,00

530 000,00

960 000,00

Razem:

13 151 062,00

530 000,00

13 681 062,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/28/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 3 czerwca 2011 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2011 rok

Rodzaj: Porozumienia z JST

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

1 776,00

4 162,00

5 938,00

80104

Przedszkola

0,00

3 828,00

3 828,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

3 828,00

3 828,00

80195

Pozostała działalność

1 776,00

334,00

2 110,00

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

1 776,00

334,00

2 110,00

Razem:

1 776,00

4 162,00

5 938,00

Rodzaj: własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

3 507 127,00

1 184 820,00

4 691 947,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

3 500 127,00

1 184 820,00

4 684 947,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 500 127,00

1 184 820,00

4 684 947,00

600

Transport i łączność

2 774 898,00

- 706 482,00

2 068 416,00

60013

Drogi publiczne wojewódzkie

1 301 820,00

- 1 301 820,00

0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 301 820,00

- 1 301 820,00

0,00

60016

Drogi publiczne gminne

1 273 078,00

595 338,00

1 868 416,00

4270

Zakup usług remontowych

284 206,00

328 338,00

612 544,00

4300

Zakup usług pozostałych

173 499,00

150 000,00

323 499,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

669 610,00

117 000,00

786 610,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

118 011,00

10 000,00

128 011,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

0,00

10 000,00

10 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

10 000,00

10 000,00

852

Pomoc społeczna

1 219 799,00

37 500,00

1 257 299,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

415 000,00

20 000,00

435 000,00

3110

Świadczenia społeczne

415 000,00

20 000,00

435 000,00

85216

Zasiłki stałe

113 000,00

17 500,00

130 500,00

3110

Świadczenia społeczne

113 000,00

17 500,00

130 500,00

Razem:

14 837 520,00

525 838,00

15 363 358,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/28/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 3 czerwca 2011 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja

Dział rozdział

Środki wynikające z planu wydatków w 2011 r.

w tym:

Środki do wnioskowania z WFOŚiGW

Środki własne budżetu

Środki UE

Środki z WFOSiGW

Kredyty i pożyczki

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Filipowie - etap I

Dz. 010 rozdz.01010

3 841 892,00

511 492,00

3 265 607,00

64 793,00

2. Wykonanie projektu na budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Filipowie etap II

Dz. 010 rozdz.01010

133 000,00

133 000,00

3. Wykonanie projektu oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Dz. 010 rozdz.01010

231 764,00

231 764,00

4 489 088,00

4. Modernizacja sieci wodociągowej

Dz. 010 rozdz.01010

478 291,00

71 744,00

406 547,00

5. Pomoc finasowa dla Powiatu Suwalskiego

Dz. 600 rozdz. 60014

200 000,00

200 000,00

6. Przebudowa drogi gminnej Czarne-Białe Jeziorki

Dz. 600 rozdz. 60016

360 000,00

360 000,00

8. Budowa drogi gminnej w Pieckach - płatność końcowa

Dz. 600 rozdz. 60016

279 164,00

279 164,00

9. Opracowanie projektów na przebudowę dróg gminnych na nawierzchnię bitumiczną

Dz. 600 rozdz. 60016

147 446,00

147 446,00

10. Plan zagospodarowania przestrzennego

Dz.710 rozdz.71004

50 000,00

50 000,00

11. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Filipów

Dz. 926 rozdz. 92601

209 000,00

105 000,00

104 000,00

Ogółem środki na inwestycje w 2011 roku

5 930 557,00

583 236,00

105 000,00

3 672 154,00

1 570 167,00

4 489 088,00


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/28/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 3 czerwca 2011 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2011 roku

Dotacje

Jednostki sektora finansów publicznych

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja

Podmiot dotowany

celowa

Podmiotowa

Klasyfikacja

Nazwa zadania

Celowa

dział

rozdział

§

dział

rozdział

§

600

60014

6300

Powiat Suwalski

200 000,00

851

85154

2820

przeciwdziałanie alkoholizmowi

1 800,00

801

80195

2310

Miasto Suwałki

2 110,00

852

85295

2820

dystrybucja żywności dla rodzin najuboższych z terenu Gminy Filipów

2 000,00

801

80104

2310

Miasto Olecko

3 828,00

921

92109

2480

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

235 000,00

921

92116

2480

Gminna Biblioteka Publiczna

136 000,00

Razem

205 938,00

371 000,00

Razem

3 800,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/28/2011
Rady Gminy Filipów
z dnia 3 czerwca 2011 r.

Objaśnienie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

1. Ad. zał. Nr 1. Dokonane zmiany w planie dochodów dotyczą zwiększenia przypisu podatku od nieruchomości osób prawnych.

2. Ad. zał. Nr 2 i 3. Zmiana w planie wydatków związana jest z interpretacją RIO odnośnie przebudowy drogi wojewódziej po wykonanej kanalizacji. Z opinii wynika, iż poniesione nakłady na drogę wojewódzką (przed zmianą zakwalifikowane jako pomoc rzeczowa dla Województwa Podlaskiego) powinny stanowić koszt kanalizacji. Kolejna zmiana dotyczy zabezpieczenia środków własnych na przebudowę drogi gminnej Czarne-Białe Jeziorki oraz zwiększenia wydatków bieżących na utrzymanie dróg gminnych. Zwiększenia planu finansowego wnioskował też GOPS Filipów z przeznaczeniem na wypłatę zasłków okresowych i stałych, przed zmianą całkowicie dotowanych przez Podlaski Urząd Wojewódzki.

4. Ad. zał. Nr 4. Zestawienie dotacji uległo zmianie poprzez zwiększenie dotacji dla Urzędu Miejskiego w Suwałkach oraz Urzędu Miejskiego w Olecku na przedszkole.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama