Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 21 czerwca 2011r.

w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234 z 2010 r., poz. 1536) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się "Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej" stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/85/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 czerwca 2011 r.

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

1. Wnioskodawca składa wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej można składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach do 15 września roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być realizowana inicjatywa lokalna.

3. Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:

1) dokładny opis zakresu rzeczowego wnioskowanego zadania wraz z propozycją harmonogramu jego realizacji,

2) określenie miejsca realizacji zadania,

3) określenie celu, rezultatów oraz liczby osób, którym będzie służyła realizacja wnioskowanego zadania,

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, w tym:

a) całkowity koszt,

b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,

c) oświadczenie o wkładzie własnym wnioskodawcy (środki finansowe, robocizna świadczona przez wnioskodawcę bądź świadczenia rzeczowe, w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej),

d) informację o ewentualnych innych źródłach finansowania,

5) określenie podmiotu składającego wniosek z podaniem imion i nazwisk osób reprezentujących wnioskodawcę wraz z ich podpisami,

6) informację na temat dotychczasowych zadań realizowanych przez wnioskodawcę we współpracy z administracją publiczną.

4. Prezydent Miasta Suwałk, zwany dalej Prezydentem, wskazuje komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Suwałkach, właściwą do realizacji zakresu zadania inicjatywy lokalnej, zwaną dalej komórką organizacyjną.

5. Komórka organizacyjna, najpóźniej do 15 października:

1) dokonuje analizy wniosku ustalając okoliczności istotne dla możliwości realizacji inicjatywy lokalnej,

2) dokonuje oceny wniosku według określonych w pkt 6 kryteriów szczegółowych,

3) przyjmuje wniosek do realizacji bądź odrzuca go z podaniem uzasadnienia.

6. Komórka organizacyjna, dokonuje oceny wniosku biorąc pod uwagę następujące kryteria szczegółowe:

1) zgodność inicjatywy z potrzebami lokalnymi,

2) wysokość wkładu własnego wnioskodawcy w łącznych szacunkowych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej, na poziomie nie niższym niż 30% kosztu realizacji zadania,

3) zaawansowanie przygotowań do realizacji zadania będącego przedmiotem wniosku,

4) wysokość środków z budżetu Miasta Suwałk koniecznych do realizacji proponowanej inicjatywy lokalnej,

5) koszty inicjatywy lokalnej, ponoszone przez Miasto Suwałki, po jej zrealizowaniu.

7. Ostatecznej akceptacji wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej dokonuje Prezydent.

8. Po akceptacji przez Prezydenta wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, komórka organizacyjna we współpracy z wnioskodawcą określi termin sporządzenia dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym wspólnie opracuje harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

9. W przypadku przyjęcia wniosku do realizacji, Miasto zawiera umowę z Wnioskodawcą o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, której integralną część stanowi harmonogram i kosztorys realizacji zadania.

10. Miasto może odstąpić od wykonania umowy, jeżeli po jej zawarciu zostaną ujawnione nowe okoliczności uniemożliwiające realizację inicjatywy lokalnej bądź Wnioskodawca nie wywiąże się z zadeklarowanego wkładu własnego.

11. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej będą realizowane do wysokości środków ustalonych na inicjatywy lokalne w budżecie Miasta Suwałk na dany rok.

12. Informacje o realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie Internetowej Miasta Suwałk.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/85/2011
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 21 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe