Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/58/11 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 czerwca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) i art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz 908, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462, Nr 234, poz. 1573 i1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, 246, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 30, poz. 151) uchwala się co nastepuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za czynności związane z usuwaniem pojazdów z dróg na terenie Powiatu Suwalskiego i przechowywaniem tych pojazdów na parkingu strzeżonym, w brzmieniu określonym w pkt 1 i 2 załącznika do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wysokość kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia pojazdu, a następnie odstąpienia od jego usunięcia, w brzmieniu określonym w pkt 3 załącznika do uchwały.

2. Naliczenie kosztów następuje w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/142/09 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie i parkowanie pojazdów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski


Załącznik do Uchwały Nr VII/58/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 30 czerwca 2011 r.

1)Stawki opłat za usunięcie pojazdu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

rower lub motorower

100

motocykl

200

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

440

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

550

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

780

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

1150

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

1400

2)Stawki opłat za przechowywanie pojazdu na parkingu.

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto za każdą rozpoczętą dobę przechowywania

rower lub motorower

15

motocykl

22

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

33

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

45

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

65

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

120

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

180

3)Koszty powstałe w wyniku odstapienia od usunięcia pojazdu:

a) w przypadku dojazdu do miejsca zdarzenia:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t

100

b) w przypadku dojazdu i załadunku pojazdu:

Rodzaj pojazdu

Opłata w zł brutto

rower lub motorower

50

motocykl

50

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3.5 t

150

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3.5 t do 7.5 t

250

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7.5 t do 16 t

250

pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t

500

pojazd przewożący materiały niebezpieczne

500

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-07-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe