Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 129/11 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 19 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 18.160,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 16.942.667,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.592.067,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.897.818,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 706.644,00 zł

2)dochody majątkowe kwota 350.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.257.207,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.550.567,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.897.818,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.504,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 706.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.640,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 129/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

600

60016

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

5.000,00

97.400,00

600

60016

4300

Zakup usług pozostałych

własne

- 5.000,00

83.220,00

801

80101

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 12.000,00

229.078,00

801

80101

4270

Zakup usług remontowych

własne

12.000,00

41.533,00

801

80195

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

360,00

360,00

801

80195

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

własne

- 360,00

18.640,00

900

90002

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

własne

300,00

1.650,00

900

90002

4300

Zakup usług pozostałych

własne

- 800,00

175.541,00

900

90002

4430

Różne opłaty i składki

własne

500,00

9.100,00

Razem:

0,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 129/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 19 sierpnia 2011 r.

WYDATKI - częściowe rozdysponownaie rezerwy ogólnej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

600

60016

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

8.000,00

105.400,00

758

75818

4810

Rezerwy

własne

- 10.000,00

6.000,00

900

90015

4300

Zakup usług pozostałych

własne

2.000,00

22.000,00

Razem:

0,00


Uzasadnienie

Po dokonanej analizie stopnia zaangażowania planu wydatków budżetu gminy oraz w związku ze zgłoszonymi potrzebami przez Dyrektorów jednostek postanawia się dokonać następujących zmian w budżecie gminy, i tak :
1) dokonuje się rozdysponowania częściowego rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych kwota 8.000,00 zł, wykonanie konserwacji oświetlenia kwota 2.000,00 zł. Plan rezerwy po częściowym jej rozdysponowaniu wynosi 6.000,00 zł. Rozdysponowana kwota rezerwy nie narusza ogólnej kwoty planowanych wydatków budżetu na rok 2011;
2) dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Rudzie na kwotę 12.000,00 zł w zwiazku z koniecznością wykonania naprawy instalacji CO w obiekcie szkoły;
3) dokonuje się przeniesienia wydatków w planie finansowym Gminnego Zakładu Komunalnego w Wierzbowie na kwotę 800,00 zł w związku z potrzebą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników i opłatą za złożone pozwy do sądu;
4) w planie finansowym Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia wydatków na kowtę 5.360,00 zł w związku z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i koniecznością wypłat diet za posiedzenie komisji egzamminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe