Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/95/11 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 163.294,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

2. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 179.202,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 32.995.752,-

2. Wydatki ogółem 41.432.369,-

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.436.617 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- Planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.540.000 zł,

- Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 4.896.617 zł,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/95/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

801

80113

6290

79.202

Zwiększenie dochodów i wydatków na zakup inwestycyjny związany z zakupem mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"

własne

6060

79.202

80195

2030

92

Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Decyzja PUW z dnia 12.08.2011 znak FB-II.3111.232.2011.BB.

własne

4170

92

852

85231

2010

5.000

Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Decyzja PUW z dnia 03.08.2011r. znak FB-II.3111.200.2011.BB.

zlecone

3110

5.000

85295

2030

79.000

Zwiększenie dochodów i wydatków w związku z otrzymaną dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Decyzja PUW z dnia 21.07.2011r. znak FB-II.3111.187.2011.MC.

własne

3110

69.000

4210

10.000

OGÓŁEM

163.294

163.294

×

×


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/95/11
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

010

01010

6010

179.202

Zmniejszenie wydatków związanych z wniesieniem wkładów do spółek prawa handlowego.

własne

750

75023

4270

40.000

Zwiększenie wydatków na remont korytarzy i poddasza (z przeznaczeniem na archiwum) Urzędu Miejskiego w Wasilkowie

801

80113

6060

79.202

Zwiększenie wydatków na zakup inwestycyjny związany z zakupem mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach "Programu wyrównywania różnic między regionami"

własne

926

92601

4270

60.000

Zwiększenie wydatków na remont trybun na stadionie miejskim.

OGÓŁEM

179.202

179.202

×

×

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe