Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/63/11 Rady Gminy Czeremcha

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Czeremcha na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217,art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 73 099,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 73 099,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 24 492,00 zł i zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czeremcha w wysokości 24 492,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 4.

Budżet Gminy Czeremcha po dokonanych zmianach wynosi

Plan dochodów 10 594 489 zł z czego :

Dochody majątkowe w wysokości 1 431 495,00 zł

Dochody bieżące w wysokości 9 162 994 ,00 zł

Plan wydatków 9 883 923 ,00 zł z czego:

Wydatki majątkowe w wysokości 895 954,00 zł

Wydatki bieżące w wysokości 8 987 969,00 zł

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 6.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 710 566,00 zł z przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie - 660 566,00 zł,

2) udzielenie pożyczki w kwocie - 50 000,00 zł

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Nadzieja Sulima

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/63 /11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał.1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/63 /11
Rady Gminy Czeremcha
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

zał.2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe