reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Jasionówka

z dnia 16 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, w tym:

1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 301 595 zł;

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 301 595 zł;

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2011 r." otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. określone są w Załączniku Nr 3 do ninieszej uchwały.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Plan po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem - 8 336 053 zł;

2) plan wydatków budżetowych ogółem - 8 974 955 zł;

3) deficyt budżetu gminy w wysokości 638 902 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie - 638 902 zł.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 16 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział

§

Rodzaj zadania

Zmniejszenia

Zwiększenia

600

60013

2710

własne

20000

6300

własne

20000

60014

2710

własne

11835

60016

4270

własne

258742

6050

własne

270577

900

90095

4300

własne

7000

4210

własne

6050

własne

7000

926

92695

4210

własne

4018

6050

własne

4018

301595

301595

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 16 września 2011 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

2011

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł*

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Rozbudowa wodociągu o wieś Krasne Małe

199080

199080

29080

170000

Gmina Jasionówka

2

010

01010

6050

Rozbudowa kanalizacji

10000

10000

Gmina Jasionówka

3

600

60013

6300

Pomoc dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych

20000

20000

20000

Starostwo Monki

4

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych do wsi Krzywa, Koziniec

418383

418383

55481

362902

Gmina Jasionówka

5

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Jasionówka -Milewskie

170970

170970

120970

50000

Gmina Jasionówka

6

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego

99607

99607

99607

Gmina Jasionówka

7

750

75023

6059

Budowa szerokopasmowej sieci dystry bucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu Gmin: Dąbrowa Białostocka , Nowy Dwór, Suchowola, Korycin, Jasionówka

123386

3187

3187

Gmina Dąbrowa Białostocka

8

900

90095

6050

Rekultywacja wysypiska śmieci

7000

7000

7000

Gmina Jasionówka

9

921

92109

6057 6059

Przebudowa z rozbudową Świetlicy wiejskiej w Milewskich

345076

328350

30427

106000

191923

Gmina Jasionówka

10

921

92109

6060

Zakup sprzętu muzycznego i AGD do świetlic

14009

14009

14009

Gmina Jasionówka

11

926

92695

6050

Ogrodzenie boisk sportowych

29353

29353

29353

Gmina Jasionówka

12

801

80104

6060

Wyposażenie placu zabaw w Przedszkolu

20167

20167

20167

Gmina Jasionówka

Ogółem

1447031

1149136

439281

638902

50000

191923

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

* łącznie z wydatkami poniesionymi w 2010 r

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 16 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja §

Kwota 2011 r.

1

2

3

4

Przychody ogółem:

1297825

1.

Kredyty

§ 952

1105902

2.

Pożyczki

§ 952

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

191923

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 955

Rozchody ogółem:

467000

1.

Spłaty kredytów

§ 992

353000

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

114000

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

191923

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

5.

Lokaty

§ 994

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/47/11
Rady Gminy Jasionówka
z dnia 16 września 2011 r.

Objaśnienia dokonanych zmian

Zmiany w planie wydatków budżetowych

1. Przesuwa się wydatki bieżące na zadania inwestycyjne w kwocie 301 595 zł:

1) 20 000 zł na pomoc dla powiatu na przebudowę dróg powiatowych na terenie naszej gminy;

2) 270 577 zł na przebudowę dróg gminnych głównie środki z Funduszu Sołeckiego;

3) 7 000 zł na rekultywację wysypiska śmieci - monitoring piezometrów;

4) 4 018 zł wyposażenie boiska w Kamionce - z Funduszu Sołeckiego.

2. Załącznik "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011" został zmieniony zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie gminy. Doszły nowe zadania, które dotychczas były zakwalifikowane jako wydatki bieżące:

1) przebudowa dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego - 96 607 zł;

2) przebudowa drogi gminnej Jasionówka-Milewskie - 170 970 zł;

3) rekultywacja wysypiska śmieci - 7 000 zł.

3. Do Załącznika "Przychody i rozchody budżetu w 2011 r." wprowadzono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie zadania "Przebudowa z rozbudową Świetlicy wiejskiej w Milewskich".

Przewodniczący Rady


Tadeusz Snarski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama