Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 37.2011 Wójta Gminy Sokoły

z dnia 6 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675 Nr 40 poz. 230 z 2011 Nr 21 poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 257 pkt 1 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, po. 1578, Nr 257, poz. 1726) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Plan budżetu po zmianach wynosi:

1) dochody - 15.326.277zł

a) bieżące - 12.630.538 zł

b) majątkowe - 2.695.739 zł

2) wydatki - 16.400.395 zł

a) bieżące - 12.909.700 zł

b) majątkowe - 3.490.695 zł

§ 4. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Józef Zajkowski


Załącznik do Zarządzenia Nr 37.2011
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 6 października 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37.2011 Wójta Gminy Sokoły z dnia 06.10.2011 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.470,00

6.060,00

13.530,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

6.460,00

6.060,00

12.520,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6.460,00

6.060,00

12.520,00

Zlecone

6.460,00

6.060,00

12.520,00

Razem:

15.320.217,00

6.060,00

15.326.277,00


Załącznik do Zarządzenia Nr 37.2011
Wójta Gminy Sokoły
z dnia 6 października 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37.2011 Wójta Gminy Sokoły z dnia 06.10.2011 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7.470,00

6.060,00

13.530,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

6.460,00

6.060,00

12.520,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

6.060,00

6.060,00

Zlecone

0,00

6.060,00

6.060,00

Razem:

16.394.335,00

6.060,00

16.400.395,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe