Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr Xi/83/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie opłaty targowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz. 777) ) orza art. 19 pkt. 1 lit a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1316) oraz art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109, Nr 209, poz. 1316, poz. 1318, poz. 1320; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157, poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 180, poz. 1109, Nr 213, poz. 1652, Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 142, poz. 961, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1306; z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 75, poz. 398, Nr 106, poz. 622; z 2011 r. Nr 134, poz. 781, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej:

1) określa wysokość stawek opłaty targowej;

2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;

3) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, określa się dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Dabrowa Białostocka w wysokości 13 zł.

2. Dzienna stawka opłaty targowej wynosi przy sprzedaży z:

1) samochodu osobowego, straganu, stołu - 13 zł;

2) ciągnika z przyczepą, wozu - 13 zł;

3) innych samochodów, przyczep, naczep -23 zł;

4) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 3 zł.

§ 3. W przypadku, gdy dla danej sprzedaży właściwa jest więcej niż jedna stawka opłaty targowej, stosuje się stawkę wyższą.

§ 4. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.

2. Inkasentem opłaty targowej na targowiskach jest pracownik tutejszego Urzędu Miejskiego zatrudniony na stanowisku do obsługi szaletu miejskiego i pobierania opłaty targowej i z tego tytułu pobiera wynagrodzenie za pracę.

3. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją, za okresy tygodniowe w każdy wtorek tygodnia do kasy Urzędu Miejskiego.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XVIII/140/08 Rady Gminy w Dąbrowie Białostockiej z dnia 27 października 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą 1 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe