| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/89/11 Rady Miasta Grajewo

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230,Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miasta Grajewo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki udzielania pomocy de minimis, do której ma zastosowanie Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r., poz. 5)

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres nie dłuższy niż do 31 grudnia 2013 r. budynki lub ich części, jak również budowle lub ich części wybudowane zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, będące własnością przedsiębiorcy, których budowa została zakończona albo rozpoczęto ich użytkowanie przed ich ostatecznym wykończeniem, po wejściu w życie niniejszej uchwały (nowe inwestycje).

2. Pierwszy rok zwolnienia oznacza rok podatkowy, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości .

3. Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek i dokumenty, o których mowa w § 4 i § 5, a w przypadku ich złożenia przed powstaniem obowiązku podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości - zwolnienie stosuje się od początku roku w którym powstał obowiązek podatkowy.

§ 3. 1. Zwolnienie ma zastosowanie wyłącznie do budynków lub ich części i budowli, lub ich części na których wybudowanie poniesiono udokumentowane nakłady inwestycyjne.

2. Zwolnienie nie przysługuje przedsiębiorcy, który posiada zadłużenie wobec Miasta Grajewa z jakiegokolwiek tytułu.

§ 4. Warunkiem nabycia prawa do zwolnienia jest zgłoszenie przez przedsiębiorcę zamiaru skorzystania z pomocy - zgodnie z załącznikiem do uchwały wraz z dokumentami, o których mowa w § 5 oraz dołączenie:

1) potwierdzenia wpisu do odpowiedniego rejestru (ewidencji) działalności gospodarczej;

2) tytułu prawnego do nieruchomości objętej pomocą;

3) pozwolenia na budowę oraz decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu lub innego dokumentu potwierdzającego przyjęcie obiektu do użytkowania;

4) zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione nakłady na budowę obiektu objętego zwolnieniem lub ich uwierzytelnionych kserokopii;

5) oświadczenia o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Grajewa z jakiegokolwiek tytułu;

6) innych dokumentów, oświadczeń o które wystąpi organ podatkowy, mających na celu uwiarygodnienie prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości.

§ 5. 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany załączyć do zgłoszenia, o którym mowa w § 4 wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn, zm.) oraz pozostałe informacje, których zakres został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

2. Jeżeli przedsiębiorca nie załączy do wniosku dokumentów, o których mowa w ust.1 nie nabywa prawa do zwolnienia.

3. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia informacji o pomocy publicznej wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis uzyskanej w różnych formach i z różnych źródeł w okresie trzech lat kalendarzowych, w terminach:

- dni od dnia uzyskania pomocy;

- dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego.

4. W okresie korzystania ze zwolnienia przedsiębiorca jest obowiązany do przedłożenia oświadczenia do dnia 15 stycznia każdego roku podatkowego o braku trudnej sytuacji ekonomicznej, tj. o niespełnieniu kryteriów określonych w pkt. 9 - 11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z dnia 01.10.2004 r.);

§ 6. Przedsiębiorca, który skorzysta ze zwolnienia, jest zobowiązany do przedłożenia Burmistrzowi Grajewa w terminie wyznaczonym przez ten organ, w ramach nadzorowania i monitorowania udzielonej pomocy dodatkowych informacji i dokumentów niezbędnych dla oceny prawidłowości jej udzielania i wykorzystania.

§ 7. 1. W przypadku niespełnienia warunków określonych niniejszą uchwałą następuje utrata uprawnień do zwolnienia od podatku od nieruchomości, a przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do zwrotu kwoty otrzymanej pomocy wraz z odsetkami podatkowymi za zwłokę.

2. O utracie praw do zwolnienia, przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia obowiązany jest powiadomić organ podatkowy w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodujących utratę zwolnienia.

3. Prawo do zwolnienia wygasa:

1) z upływem okresu zwolnienia od podatku od nieruchomości;

2) z dniem postawienia podatnika w stan likwidacji;

3) z dniem ogłoszenia upadłości podatnika;

4) dniem zbycia przez przedsiębiorcę nieruchomości objętej zwolnieniem;

5) z dniem utraty statusu przedsiębiorcy przez właściciela nieruchomości objętej zwolnieniem od podatku od nieruchomości;

6) z ostatnim dniem kwartału, jeśli na ten dzień wystąpiła u przedsiębiorcy zaległość z jakiegokolwiek tytułu wobec Miasta Grajewa.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku, gdy nowa inwestycja nie zostanie utrzymana przez okres 2 lat od zakończenia inwestycji.

5. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe dane w oświadczeniach co do spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, lub nie dokonał zawiadomienia o utracie warunków zwolnienia traci prawo do tego zwolnienia za cały jego okres.

6. Nienależnie pobrana pomoc podlega zwrotowi w ciągu 14 dni:

1) przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej - od dnia złożenia korekty deklaracji na podatek od nieruchomości wraz z odsetkami podatkowymi za zwłokę, liczonymi od ustawowego terminu zapłaty do dnia zapłaty;

2) przez osoby fizyczne - od dnia otrzymania decyzji zmieniającej wymiar podatku od nieruchomości na dany rok wraz z odsetkami podatkowymi za zwłokę, liczonymi od terminu zapłaty wynikającymi z pierwotnej decyzji ustalającej wymiar podatku od nieruchomości, zawierającej przedmiotowe zwolnienie, do dnia zapłaty

§ 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą w zakresie zasad udzielania pomocy de minimis mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r. poz. 5).

§ 9. Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 r.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Grajewo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


mgr Grzegorz Curyło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/11
Rady Miasta Grajewo
z dnia 25 października 2011 r.

….........................................................

/ pieczęć firmowa wnioskodawcy/

Burmistrz Miasta Grajewo

ul. Strażacka 6A

19-200 Grajewo

Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na warunkach określonych uchwałą nr XIV/89/11 Rady Miastu Grajewa z dnia 25 października 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Miasta Grajewo w ramach pomocy de minimis w okresie od …........................ do …..................... w związku z zakończeniem budowy lub rozpoczęciem użytkowania nowo wybudowanych budynków i budowli w ….........................................................

Dane identyfikacyjne podatnika:

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy

…...................................................................................................................................................................

2. Adres siedziby firmy

…....................................................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji

….....................................................................................................................................................................

4. Numer Identyfikacji Podatkowej NIP........................................................................................................

5. PESEL/REGON..........................................................................................................................................

6. Telefon kontaktowy......................................................................................................................................

7. Adres inwestycji …......................................................................................................................................

8. Termin zakończenia inwestycji...................................................................................................................

….........................................................

/data i podpis wnioskodawcy/

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »