Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 74/2011 Burmistrza Krynek

z dnia 28 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 ) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów na kwotę - 229.235,-zł:

Zadania zlecone

1) dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010- 4.720,-zł,

2) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 2010 - 186,-zł,

3) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 2010 - 1.100,-zł,

Zadania własne

1) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 2440 - 1.284,-zł , § 6260 - 2.690,-zł,

2) dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 2030 - 70.000,-zł,

3) dział 852 rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 2030 - 3.670,-zł,

4) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 2030 - 14.800,-zł,

5) dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność § 2007 - 79.200,-zł, § 2009 - 2.096,-zł,

6) dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2030 - 49.489,-zł,

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia w planach dochodów na kwotę - 5.131,-zł

Zadania własne

1) dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe § 2030 - 5.131,-zł,

§ 3. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków na kwotę - 254.358,-zł,

Zadania zlecone

1) dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 3030 - 4.720,-zł, § 4410 - 178,-zł,

2) dział 852 rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej § 4130 - 186,-zł,

3) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 - 1.100,-zł,

Zadania własne

1) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4210 - 1.365,-zł, § 6060 - 4.490,-zł,

2) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4140 - 1.945,-zł,

3) dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 - 70.000,-zł, § 3119 - 11.880,-zł,

4) dział 852 rozdział 95219 Ośrodki opieki społecznej § 4010 - 3.670,-zł,

5) dział 852 rozdział 85295 Pozostała działalność § 3110 - 14.800,-zł,

6) dział 853 rozdział 85395 Pozostała działalność § 4017- 23.551,-zł, § 4019- 623,-zł, § 4117 - 3.753,-zł, § 4119 - 100,-zł, § 4127 - 588,-zł, § 4129 - 15,-zł, § 4137 - 1.753,-zł, § 4139 - 46,-zł, § 4177 - 10.911,-zł, § 4179 - 289,-zł, § 4217 - 2.560,-zł, § 4219 - 68,-zł, § 4307- 35.974,-zł, § 4309 - 952,-zł, § 4357 - 110,-zł, § 4359 - 3,-zł,

7) dział 854 rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 - 55.434,-zł, § 3260 - 3.294,-zł.

§ 4. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków na kwotę - 30.254,-zł

Zadania zlecone

1) dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 4210 - 178,-zł,

Zadania własne

1) dział 758 rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (ogólna) § 4810 - 13.065,-zł,

2) dział 852 rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe § 3110 - 11.880,-zł,

3) dział 852 rozdział 85216 Zasiłki stałe § 3110 - 5.131,-zł,

§ 5. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów wynosi - 9.638.409,- zł,

w tym: dochody majątkowe 1.830.184,-zł,

2) plan wydatków wynosi - 10.483.035,-zł

w tym: wydatki majątkowe 2.851.285,-zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 159.049,-zł, w tym: na zadania zlecone w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 4.720,-zł, w rozdziale 85213 na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 186,-zł oraz w rozdziale 85295 na zadania z pomocy społecznej o kwotę 1.100,-zł. Na zadania własne zwiększono dochody w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.284,- na zadania bieżące i 2.690,-zł na zadania inwestycyjne. W rozdziale 85214 na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 70.000,-zł, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 3.670,-zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, na pomoc w zakresie dożywiania zwiększono dochody w rozdziale 85295 o kwotę 14.800,-zł. W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększono dochody na wyprawkę szkolną o kwotę 3.294,-zł i na stypendia o kwotę 46.195,-zł. W rozdziale 85395 na realizację programu "Kapitał Ludzki" zwiększono dochody o kwotę 81.296,-zł. Dokonano zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 5.131,-zł w rozdziale 85216 dotyczy wypłaty zasiłków stałych z pomocy społecznej. O tę kwotę zmniejszono także wydatki budżetowe w rozdziale 85216. Jednocześnie o takie same kwoty zwiększające dochody zwiększono wydatki budżetowe, ponad to, z rezerwy ogólnej zwiększono wydatki w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 9.239,-zł jako wkład własny, w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 1.881,-zł - wkład własny zgodnie z umową, oraz zwiększono środki na wydatki szkoły o kwotę 1.945,-zł (na opłatę składek PFRON). Dokonano także przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu na kwotę 178,-zł oraz w rozdziale 85214 na kwotę 11,880,-zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe