Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/71/11 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Goniądz

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 175, poz. 1457, Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r.Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675,Nr 40, poz.230, z 2011 r. Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, Dz.U. z 2009, Nr 18, poz. 97, Dz.U. z 2008, Nr 227, poz. 1505 Dz.U. z 2009, Nr 144, poz. 1175, Dz.U z 2010, Nr 47, poz. 278, Dz.U z 2010, Nr 127, poz. 857, Dz.U.2011 Nr 120, poz. 690, Dz.U.2011, Nr 106, poz. 622, Dz.U.2011, Nr 112, poz. 654) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dla terenu Gminy Goniądz liczbę punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia: poza miejscem sprzedaży - dwadzieścia punktów i w miejscu sprzedaży - dwanaście punktów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XLVI/196/06 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 02 sierpnia 2006 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe