Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/73/11 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984,Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777), art. 4 ust. 7 pkt 2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ( Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z 2007r. Nr 191, poz.1371, z 2009r. Nr 206, poz. 1590, z 2010r. Nr 21, poz. 109, z 2011r. Nr 187 poz. 1110) Rada Miejska w Goniądzu uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

§ 2. Bonifikatę określoną w §1, stosuje się w przypadku, jeżeli użytkownik wieczysty :

1) zobowiąże się do jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

2) nie posiada zadłużenia wobec Gminy Goniądz,

3) poniesie koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe