Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/101/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.1475; z 2011 r. Nr 102, poz.584, Nr 112, 654, Nr 171, poz. 1016) Rada Miejska w Tykocinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Tykocin:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, innej niż określona w pkt 1 lit b) bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł od 1 m2 powierzchni;

b) bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym związanych z procesami poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,02 zł od 1 m2 powierzchni;

c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,33 zł od 1 ha powierzchni;

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1 m2 powierzchni;

e) pozostałych, w tym gruntów, na których zlokalizowane są zamknięte składowiska odpadów bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,02 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,35 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 21,94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

c) bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej obejmującej zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, w tym związanych z procesami poboru i uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

e) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

f) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

g) od pozostałych, w tym zlokalizowanych na terenie zamkniętych składowisk odpadów - 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli

a) 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 z wyjątkiem budowli wymienionych w pkt.3 lit. b,

b) stanowiących rurociągi przewody sieci rozdzielczej wody oraz ogrodzenia bezpośrednich stref ochronnych ujęć wody, studni głębinowych oraz budowle służące do odprowadzania i oczyszczania ścieków 0,05 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XLIII/227/10 Rady Miejskiej w Tykocinie z dnia 7 listopada 2010 r. sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości oraz Uchwała Nr V/32/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/227/10.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe