Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/43/2011 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 80, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 ) oraz art. 211,212, 214, 215, 217, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 178 poz. 1061), Rada Gminy, uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 750.518 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 9.667 zł

a) 751, rozdział 75108 § 2010 9.667 zł

2) Zadania własne : 740.851 zł

a) 630, rozdział 63003 § 6299 135.180 zł

b) 758, rozdział 75801 § 2920 30.800 zł

c) 758, rozdział 75814 § 2030 54.271 zł

d) 801, rozdział 80101 § 0750 7.000 zł

e) 801, rozdział 80101 § 0970 8.900 zł

f) 801, rozdział 80110 § 0970 4.700 zł

g) 921, rozdział 92109 § 6297 500.000zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 571.479 zł z tego:

1) Zadania własne : 571.479 zł

a) 630, rozdział 63003 § 6297 158.310 zł

b) 600, rozdział 60016 § 6330 337.799 zł

c) 600, rozdział 60017 § 2440 75.370 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 889.370 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 11.667 zł

a) 751, rozdział 75108 § 4170 3.240 zł

b) 751, rozdział 75108 § 4110 493 zł

c) 751, rozdział 75108 § 4120 80 zł

d) 751, rozdział 75108 § 4210 1.854 zł

e) 751, rozdział 75108 § 4300 3 500 zł

f) 751, rozdział 75108 § 4410 500 zł

g) 852, rozdział 85212 § 4110 2.000 zł

2) Zadania własne : 877.703 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4430 1.271 zł

b) 630, rozdział 63003 § 6059 121.550 zł

c) 750, rozdział 75023 § 4350 1.000 zł

d) 754, rozdział 75412 § 4210 4.000 zł

e) 801, rozdział 80101 § 4010 5.000 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4210 19.000 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4260 3.000 zł

h) 801, rozdział 80101 § 4270 15.800 zł

i) 801, rozdział 80101 § 4300 3.000 zł

j) 801, rozdział 80101 § 4430 2.000 zł

k) 801, rozdział 80110 § 4210 6.940 zł

l) 801, rozdział 80104 § 2310 36.000 zł

m) 801, rozdział 80103 § 3020 1.000 zł

n) 801, rozdział 80146 § 4410 900 zł

o) 851, rozdział 85153 § 3110 5.000 zł

p) 851, rozdział 85154 § 3110 5.000 zł

q) 852, rozdział 85219 § 4170 1.000 zł

r) 852, rozdział 85219 § 4300 1.000 zł

s) 921, rozdział 92109 § 6057 500.000zł

t) 921, rozdział 92109 § 6059 145.242 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 888.099 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 2.000 zł

a) 852, rozdział 85212 § 3110 2.000 zł

2) Zadania własne: 886.099 zł

a) 600, rozdział 60016 § 4170 55.500zł

b) 600, rozdział 60016 § 6050 540.098 zł

c) 600, rozdział 60017 § 4270 114.951 zł

d) 630, rozdział 63003 § 6057 158.310 zł

e) 750, rozdział 75023 § 4170 1.000 zł

f) 801, rozdział 80101 § 4120 1.500 zł

g) 801, rozdział 80101 § 4410 1.500 zł

h) 801, rozdział 80110 § 4040 1.840 zł

i) 801, rozdział 80148 § 4040 400 zł

j) 851, rozdział 85153 § 2360 5.000 zł

k) 851, rozdział 85154 § 2360 5.000 zł

l) 852, rozdział 85219 § 4010 1.000 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Plan dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011roku określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 7. Plan dotacji celowych udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011r określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2011rok określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zadania inwestycyjne na 2011 rok określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 20.849.996 zł. w tym majątkowe-7.389.574zł na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207zł.

2) Plan wydatków ogółem 23.140.630 zł w tym majątkowe -10.299.513 zł

§ 12. Deficyt budżetu uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.631.841 zł. Źródłem finansowania deficytu będą : 1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł 2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł 3) kredyt w kwocie 1.550.351 zł

§ 13. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100zł przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207zł przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 14. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 7.340.656 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.514.941 zł

3) sfinansowanie wyprzedzającego finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej- w kwocie 5.977.018 zł

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 września 2011 r.

Uzasadnienie do zmian w budżecie

Plan dochodów Gminy zwiększył się o kwotę 179.039 zł, a wydatków zwiększył się o 1.271 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów ( pismo Nr ST5/4822/2g/BKU/11 dnia 13 lipca 2011r) zwiększona została ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 30.800zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących celu likwidacji barier architektonicznych w Szkole Podstawowej w Szerszeniach -15.800zł i Tołwinie -15.000zł. Jednocześnie na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tołwinie zmniejszono wydatki własne w paragrafie 4270 o kwotę 15.000zł.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów ( pismo Nr FB.311.86.2011.MS z dnia 12.08.2011) zwiększona została dotacja celowa w kwocie 54.271zł ze środków rezerwy celowej przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010roku. Przekazana dotacja została wykorzystana na zabezpieczenie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych planowanych na 2011rok.

- na podstawie informacji Kierownika Krajowego Biura Wyborczego i pisma dyrektora Delegatury w Białymstoku (pismo nr DBŁ.3101-4-2/54/11 z dnia 30 sierpnia2011r) przyznana została dotacja w kwocie 9.667zł na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo nr FB.II.3111.5.2011.MC z dnia 29 czerwca 2011r) dotacja celowa na realizację inwestycji w rozdziale 60016 na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 na zadanie "Spójność dróg powiatowych , wojewódzkich i krajowych poprzez poprawę jakości dróg gminnych : Romanówka - Wiercień Duży, Wiercień Duży- Wyromiejki- Czartajew" określono na kwotę 1.550.700zł.W związku z tym, iż zadanie jest po przetargu i w trakcie realizacji, uaktualniono kwotę dotacji i wydatków zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim w dniu 1 sierpnia 2011roku na kwotę 1.228.458zł. Jednocześnie zwiększono środki własne o 80.000zł na prace dodatkowe związane z realizacją tej inwestycji.

- zwiększono środki własne gminy na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Centrum kulturalno -wypoczynkowe w Rogawce" o 16.000zł.

- zmniejszono dochody i wydatki na rekultywację -remont drogi dojazdowej do pól w miejscowości Czartajew -II etap ( zgodnie z podpisanymi umowami na wykonanie zadania i nadzór).

W związku z podpisaną umową z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą" Aktywizacja społeczności wiejskiej poprzez odnowę świetlic we wsiach : Baciki Bliższe, Cecele, Klekotowo, Leszczka ,Romanówka -III etap , zmniejszono udział środków z unii europejskiej z kwoty 651.898 zł do 500.000 zł przy jednoczesnym zwiększeniu środków własnych o kwotę 129.242zł. Jednocześnie wprowadzono po stronie dochodów i wydatków kwotę 500.000zł.

Na wniosek dyrektorów szkół i kierownika GZOS zwiększono dochody własne o kwotę 20.600zł, przeznaczając je na zabezpieczenie realizacji podstawowej działalności placówek oświatowych.

Dokonano również przesunięć miedzy paragrafami w poszczególnych działach i rozdziałach . Zwiększono o kwotę 36.000zł dotacje do Urzędu Miasta Siemiatycze za uczęszczanie dzieci z terenu gminy do przedszkoli miejskich. .Zmniejszono wydatki dotyczące dotacji w rozdziałach 85153 i 85154 przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących w tych rozdziałach.

Na zdanie inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2012 pod nazwą "Dobre drogi poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Siemiatycze . Przebudowa dróg gminnych Nr 109496B i 109513B " zabezpieczono w budżecie bieżącego roku 55.500zł, zwiększając wydatki w paragrafie 6050 o 55.500 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków w paragrafie 4170 .

Dokonano przesunięć dochodów i wydatków w rozdziale 63003 dotyczących zadania inwestycyjnego pod nazwą "Bug rajem dla turysty" z 85% środków dofinansowania zadania 15% pochodzi z budżetu państwa .

Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek .

Na pokrycie deficytu budżetu planowano zaciągnąć kredyt w wysokości 1.728.119 zł, w zawiązku z tym, iż wydatki na zadania inwestycyjne uległy zmniejszeniu ( po przeprowadzonym przetargu- dotyczy zadania Nr 1 w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały) deficyt uległ zmniejszeniu i zapotrzebowanie na kredyt zmniejsza się do kwoty 1.550.351zł.

Deficyt budżetu uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1.341.207zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.631.841 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł

2) pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 964.590 zł

3) kredyt w kwocie 1.550.351 zł

Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł przeznacza się wolne środki .


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 września 2011 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 września 2011 r.

Dotacja celowa udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie porozumień na 2011r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 września 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Gminy Siemiatycze
z dnia 21 września 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe