Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 30/2011 Wójta Gminy Siemiatycze

z dnia 23 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 i art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 209 roku o finansach publicznych ( DZ.U.Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620 Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 11 pkt 4 uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok ( Dz.Urz.Woj.Podlaskiego Nr 34, poz. 467) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.947, z tego:

1) Zadania zlecone: 1.855 zł.

a) dział 010, rozdział 01095 § 2010 1.855 zł.

2) Zadania własne: 92 zł.

a) dział 801, rozdział 80195 § 2030 92 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 24.315 zł. z tego:

1) Zadania zlecone: 1.855 zł.

a) dział 010, rozdział 01095 § 4210 37 zł.

b) dział 010, rozdział 01095 § 4430 1.818 zł.

2) Zadania własne: 22.460 zł.

a) dział 710, rozdział 71004 § 4170 12.000 zł.

b) dział 750, rozdział 75075 § 4210 1.000 zł.

c) dział 801, rozdział 80101 § 4270 4.000 zł.

d) dzial 801, rozdział 80195 § 4170 92 zł.

e) dział 921, rozdział 92109 § 4210 4.589 zł.

f) dział 921, rozdział 92109 § 4270 779 zł.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.368 zł., z tego:

1) Zadania własne: 22.368 zł.

a) dział 710, rozdział 71004 § 4300 12.000 zł.

b) dział 750, rozdział 75075 § 4300 1.000 zł.

c) dział 758, rodział 75818 § 4810 4.000 zł.

d) dział 801, rodział 80101 § 4010 4.000 zł.

e) dział 921, rozdział 92109 § 4300 1.368 zł.

§ 4. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi:

1) Plan dochodów ogółem 20.670.957 zł. w tym:

a) dochody majątkowe 7.250.503 zł.

b) na spłatę pożyczki krótkoterminowej przeznacza się dochody w kwocie 1.341.207 zł.

2) Plan wydatków ogółem 23.139.359 zł. z tego:

a) wydatki majątkowe 10.231.129 zł.

§ 5. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł. z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Czartajewie" wynosi 3.809.609 zł. Źródłem finansowania deficytu będą:

1) wolne środki w kwocie 1.116.900 zł.

2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 964.590 zł.

3) kredyt w kwocie 1.728.119 zł.

§ 6. Na spłatę w 2011 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 133.100 zł. przeznacza się wolne środki, natomiast na spłatę pożyczki pomostowej w kwocie 1.341.207 zł. przeznacza się dochody- środki otrzymane z unii europejskiej.

§ 7. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załacznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Edward Zaremba


Załącznik do Zarządzenia Nr 30/2011
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 23 sierpnia 2011 r.

Uzasadnienie zmian w budżecie

1) Plan dochodów Gminy uległ zwiększeniu o kwotę 1.947 zł. z następujących tytułów:

a) na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 12 sierpnia 2011 r. ( pismo nr FB.II.311.232.2011.BB)zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 80195 o kwotę 92 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011 roku do spraw awansu zawodowego nauczycieli,

b) na podstawie decyzji MInistra Finansów i Wojewody Podlaskiego z dnia 10 sierpnia 2011 roku ( pismo nr FB.II.311.247.2011.AK) zwiększona została dotacja celowa w rozdziale 01095 o kwotę 1.855 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 206 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postepowania w sprawie jego zwrotu,

2) Plan wydatków zwiększył się również o kwotę 1.947 zł.:

a) analogicznie do zmiany planu dochodów zwiększono plan wydatków w rozdziałach 80195i 01095,

b) rozwiązano również częściowo rezerwę ogólną w kwocie 4.000 zł. na zabezpieczenie realizacji bieżących wydatków.

c) dokonano również przesunięć między paragrafami w poszczególnych rozdziałach. POwyższe zmiany sąkonieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-11-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe