Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/99/2011 Rady Gminy Sztabin

z dnia 16 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz. 1281.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr III/8/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2011 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 1.475.011 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.364.919 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.568.789 zł; w tym: dochody bieżące 13.784.377 zł dochody majątkowe 784.412 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 14.678.881 zł w tym: wydatki bieżące 13.355.597 zł wydatki majątkowe 1.323.284 zł

3) z dochodów kwotę 665.877 przeznacza się na spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, zaciągniętych w 2010 roku,

4) deficyt budżetu gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w pkt 3 wyniesie 775.969 zł i zostanie pokryty pożyczkami na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 670.466 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 105.503 zł,

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.707.196 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.778 zł

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

557 251,00

- 20 000,00

537 251,00

60016

Drogi publiczne gminne

557 251,00

- 20 000,00

537 251,00

4270

Zakup usług remontowych

267 577,00

- 20 000,00

247 577,00

Własne

267 577,00

- 20 000,00

247 577,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

765 263,00

20 000,00

785 263,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

128 091,00

20 000,00

148 091,00

4260

Zakup energii

72 000,00

20 000,00

92 000,00

Własne

72 000,00

20 000,00

92 000,00

Razem:

14 678 881,00

0,00

14 678 881,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 16 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota
2011 r.

Przychody ogółem:

1.475.011

1.

Kredyty

§ 952

468.859

2.

Pożyczki

§ 952

0

3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 903

670.466

4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§ 951

0

5.

Prywatyzacja majątku jst

§ 944

0

6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§ 957

0

7.

Papiery wartościowe (obligacje)

§ 931

0

8.

Inne źródła (wolne środki)

§ 950

335.686

Rozchody ogółem:

1.364.919

1.

Spłaty kredytów

§ 992

699.042

2.

Spłaty pożyczek

§ 992

0

3.

Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§ 963

665.877

4.

Udzielone pożyczki

§ 991

0

5.

Lokaty

§ 994

0

6.

Wykup papierów wartościowych (obligacji)

§ 982

0

7.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§ 995

0

Wolne środki w wysokości 105.503 zł przeznacza się na pokrycie deficytu.

Wolne środki w wysokości 230.183 zł przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/99/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 16 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Zmiany plany wydatków budżetowych :

Dział 600

- zmniejszenie o 20.000 zł dotyczy wydatków na zimowe utrzymanie dróg gminnych,

Dział 900

- zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.

Zmiany wprowadzone w załączniku Nr 2 dotyczą przeznaczenia wolnych środków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe