Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 178/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 2 3, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414, Nr 208, poz. 2534, Nr 222, poz. 2624, Nr 228, poz. 2696, Nr 250, poz. 2954, Nr 264, poz. 3141, Nr 271, poz. 3261, Nr 275, poz. 3334, Nr 288, poz. 3549, Nr 304, poz. 3910, Nr 308, poz. 4016) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 62.290.206 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.958.885 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.586.148 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 34.997 zł);

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 7.331.321 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 402.319 zł);

3) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 65.642.763 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 53.211.527 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.586.148 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 14.760 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 314.997 zł);

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.431.236 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 429.414 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

4) źródło pokrycia deficytu w kwocie 3.352.557 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 3.000.000 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 352.557 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 178/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

376

376

A

Wydatki na zadania własne

376

376

w tym wydatki bieżące

376

376

w tym wydatki majątkowe

0

0

Dział 750

Administracja publiczna

0

300

Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0

300

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

0

300

Dział 758

Różne rozliczenia

300

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

300

0

§ 4810

Rezerwy

300

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

76

76

Rozdział 80104

Przedszkola

76

76

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

76

0

§ 4260

Zakup energii

0

76

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

0

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe