Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 2/2012 Wojewody Podlaskiego

z dnia 12 stycznia 2012r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Puńsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r.Nr 34, poz. 172) w zw. z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Puńsk w jednomandatowych okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 6.

§ 2. W każdym z okręgów wybiera się jednego radnego.

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 25 marca 2012 roku.

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojewoda Podlaski


Maciej Żywno


Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2012
Wojewody Podlaskiego
z dnia 12 stycznia 2012 r.

KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

do 25 stycznia 2012 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia zarządzenia Wojewody Podlaskiego o wyborach uzupełniających do Rady Gminy Puńsk w okręgach wyborczych Nr 1 i Nr 6

do 4 lutego 2012 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Suwałkach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 6 lutego 2012 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Suwałkach kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Puńsku

do 9 lutego 2012 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Suwałkach Gminnej Komisji Wyborczej w Puńsku

do 24 lutego 2012 r.
do godz. 24 00

zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Puńsku list kandydatów na radnych,

do 2 marca 2012 r.

zgłaszanie kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej

do 4 marca 2012 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do 10 marca 2012 r.

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Puńsku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów i list

do 11 marca 2012 r.

powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Puńsku obwodowej komisji wyborczej
sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy
w Puńsku

do 15 marca 2012 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

23 marca 2012 r. godz. 24 00

zakończenie kampanii wyborczej

24 marca 2012 r.

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

25 marca 2012 r.
8 00 - 22 00

głosowanie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe