reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/67/11 Rady Gminy Nowinka

z dnia 9 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół w regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XIX/117/05 z dnia 7 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze dla nauczycieli i dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Nowinka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2005 r. Nr 42 poz. 599).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Radosław Mikołajczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/11
Rady Gminy Nowinka
z dnia 9 grudnia 2011 r.

R E G U L A M I N
USTALAJĄCY KRYTERIA I TRYB NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA DYDAKTYCZNE, WYCHOWAWCZE I OPIEKUŃCZE DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW SZKÓŁ, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA NOWINKA

§ 1. Nagrody przyznawane są z funduszu nagród utworzonego na podstawie art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. Nr 97 z 2006r. poz. 674 z póżn. zm.).

§ 2. Odpis na specjalny fundusz nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze wynosi 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, z tym że:

1) 80% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektorów szkół,

2) 20% środków funduszu przeznacza się na nagrody organu prowadzącego.

§ 3. Nagrody z funduszu nagród mają charakter uznaniowy i są przyznawane dla:

1) nauczycieli przez dyrektora szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony,

2) dyrektorów poszczególnych szkół przez Wójta Gminy.

§ 4. Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom i dyrektorom po przepracowaniu przynajmniej 1 roku w danej szkole.

§ 5. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Wójta występuje:

a) Dyrektor szkoły - dla nauczyciela zatrudnionego w szkole po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i reprezentującą nauczyciela zakładową organizację związkową,

b) Zakładowe organizacje związkowe - dla nauczyciela będącego członkiem tego związku,

2. Wnioski, o których mowa w ust.1 składa się do dnia 30 września każdego roku. W przypadku nagród na zakończenie roku szkolnego do 15 maja, w innych przypadkach na 30 dni przed datą wręczenia.

3. Wzór wniosku, o którym mowa stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§ 6. 1. Nauczyciel szkoły niezależnie od przyznanej mu w ciągu roku szkolnego nagrody dyrektora może otrzymać nagrodę Wójta Gminy Nowinka.

2. Nagroda Dyrektora szkoły nie może być wyższa od nagrody Wójta.

§ 7. 1. Nagroda może być przyznana nauczycielowi który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej lub przed upływem roku otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu oraz spełnia odpowiednio co najmniej pięć z następujących kryteriów:

1) w zakresie pracy dydaktyczno - wychowawczej:

a) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach przeprowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,

b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

c) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz zawodów sportowych i artystycznych szczebla ponadszkolnego,

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi problemy w nauce,

e) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

g) prowadzi znaczącą działalność w klasie, szkole przez organizowanie wycieczek, udział uczniów w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach kulturalnych,

h) osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) W zakresie pracy opiekuńczej:

a) organizuje pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom, będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich i patologicznych,

b) prowadzi działalność mającą na celu zapogieganie i zwalczanie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży w szczególności palenia tytoniu, alkoholizmu i narkomanii,

c) organizuje współpracę z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży,

d) organizuje udział rodziców w życiu szkoły , rozwija formy współdziałania szkoły z rodzicami,

e) sprawuje opiekę nad organizacjami szkolnymi.

3) W zakresie działalności pozaszkolnej i doskonalenia własnego warsztatu pracy:

a) bierze udział w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,

b) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie,

c) kieruje zespołem samokształceniowym lub jest aktywnym jego członkiem,

d) prowadzi lekcje koleżeńskie,

e) opracowuje przykładowe matariały metodyczne,

f) bierze udział w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej,

2. Nagroda może być przyznana dyrektorom szkół, którzy również uzyskują znaczące efekty w zakresie:

a) dobrej organizacji pracy szkoły,

b) umiejętnego gospodarowania środkami finansowymi,

c) dbałości o bazę szkolną,

d) inicjowania różnorodnych działań rady pedagogicznej służących podnoszeniu jakości pracy szkoły,

e) osiągania przez szkołę, dobrych wyników nauczania i wychowania oraz licznego udziału uczniów w konkursach, olimpiadach i zawodach międzyszkolnych, regionalnych i krajowych,

f) współpracy ze środowiskiem szkoły,

g) pozyskiwania sponsorów,

h) rozwijania aktywności społecznej uczniów poprzez organizowanie współpracy ze szkołami z terenu innych miejscowości krajów Unii Europejskiej,

i) realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

§ 8. Wójt może z własnej inicjatywy przyznać nagrodę nauczycielom i Dyrektorom, po spełnieniu warunków, o ktrych mowa w § 6. W tym przypadku wniosek nie podlega opiniowaniu.

§ 9. Nagrody z funduszu nagród mogą być przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jubileuszy szkolnych, waznych uroczystosci i w innych uzasadnionych przypadkach.

\

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY WÓJTA GMINY NOWINKA

1. Imię i nazwisko nauczyciela .....................................................................

2. Nazwa szkoły ....................................................................

.....................................................................................................................

3. Staż pracy pedagogicznej ....................................................................

4. Wykształcenie ....................................................................

5. Specjalność ....................................................................

6. Nauczany przedmiot ....................................................................

7. Stopień awansu zawodowego ....................................................................

8. Ostania ocena pracy (data i stpień) ..............................................................

9. Dotychczas otrzymane nagrody ministra, kuratora, Wójta, Dyrektora:

............................................................................................................................................................................


Uzasadnienie

Opinia rady pedagogicznej: ..........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Opinia zakładowych związków zawodowych: ............................................................................................

............................................................................................................................................................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis)

Organ sporządzający wniosek:

Wnoszę o przyznanie nagrody Wójta Gminy Nowinka

Pani/u/ .....................................................................................................................................................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis)

Organ przyznający nagrodę:

Przyznaję nagrodę Wójta Gminy Nowinka

W wysokości ................................................. złotych

...............................................................................................................................................................................

(miejscowość i data) (pieczęć i podpis)

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Arena Advisory

Doradzamy klientom we wszystkich obszarach podatkowych i prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama