reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/94/12 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 25 stycznia 2012r.

w sprawie Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i 1241,zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183), art. 19 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, zm. Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427; z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887), art. 35a ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209,poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707), ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180, poz. 1493, zm. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 125, poz. 842; z 2011 r. Nr 149, poz. 887) oraz ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz.1690) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/94/12
Rady Powiatu Grajewskiego
z dnia 25 stycznia 2012 r.

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRAJEWIE

§ 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie zwane dalej "Centrum" działa na podstawie

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr175, poz. 1362 z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.);

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

6) Uchwały Nr V/15/98 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie;

7) niniejszego Statutu.

§ 2. 1. Centrum jest jednostką budżetową Powiatu Grajewskiego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Grajewo.

3. Obszar działania Centrum obejmuje terytorium Powiatu Grajewskiego.

§ 3. Centrum jako samorządowa jednostka organizacyjna realizuje zadania powiatu - z zakresu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

§ 4. Do zadań Centrum z zakresu ustawy o pomocy społecznej należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;

3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodziców poprzez organizowanie i prowadzenie różnych form opieki;

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i rodzinach zastępczych, również na terenie innych powiatów;

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki osobom opuszczającym różnego rodzaju placówki opiekuńczo wychowawcze i rodziny zstępcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu różnego rodzaju placówek opiekuńczo wychowawczych;

8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały status uchodźcy w tym pomoc w opracowaniu indywidualnych programów integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne;

9) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

10) prowadzenie mieszkań chronionych i powiatowych ośrodków wsparcia;

11) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

12) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

13) szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz doradztwo metodyczne dla kadr pomocy społecznej
z terenu powiatu;

14) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu z zakresu pomocy społecznej;

15) kierowanie osób uprawnionych do zakładów opiekuńczo-leczniczych na terenie powiatu, oraz umieszczanie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponadlokalnym osób do nich skierowanych;

16) realizowanie dla kombatantów i osób represjonowanych zadań w zakresie opieki zdrowotnej
i usług opiekuńczych;

17) dokonywanie analizy styuacji życiowej kombatantów i osób represjonowanych oraz podejmowanie w tym zakresie stosownych inicjatyw;

18) realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej;

19) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

20) sprawowanie nadzoru nad działalnością Domu Pomocy Społecznej w Grajewie.

§ 5. Do zadań Centrum z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej, zawierających między innymi coroczny limit rodzin zastępczych zawodowych;

2) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;

4) tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;

5) prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;

6) organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

7) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

a) grup wsparcia,

b) specjalistycznego poradnictwa;

8) powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

9) pełnienie funkcji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

10) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

11) prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.);

12) kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

13) finansowanie:

a) świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

b) pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

c) szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

14) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz.887 z późn. zm.);

15) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);

oraz jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

16) realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

17) finansowanie pobytu w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

§ 6. Do zadań Centrum z zakresu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych należy w szczególności:

1. Opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

2. Podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.

3. Opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa.

4. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób.

5. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

7. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

8. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

9. Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży.

10. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

11. Zastępowanie Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w czasie jego nieobecności w zakresie przyjmowania wniosków i udzielania informacji interesantom.

§ 7. 1. Do zadań Centrum z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

2) opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym majacym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

4) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej;

5) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;

6) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

2. Zadania określone w pkt 5 i 6 ust.1 realizowane są jako zadania z zakresu administracji rządowej. Środki na realizację i obsługę zapewnia budżet państwa.

§ 8. Centrum kieruje Kierownik na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, do jego obowiązków należy w szczególności:

1) wydawanie indywidualnych decyzji w sprawach z zakresu administracji, zgodnie z upoważnieniem Starosty;

2) organizowanie pracy Centrum i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez pracowników;

3) kierowanie bieżącymi sprawami Centrum;

4) wydawanie zarządzeń dotyczących organizacji pracy Centrum;

5) wykonywanie wobec pracowników czynności z zakresu prawa pracy;

6) koordynowanie działalności Centrum;

7) zapewnienie podejmowania przedsięwzięć wynikających z bieżącej polityki nadrzędnych organów władzy samorządowej i administracji rządowej;

8) zapewnienie skutecznej kontroli realizacji ustalonych zadań i przestrzegania prawa;

9) dbanie o należyte załatwianie spraw obywateli oraz efektywność i dyscyplinę pracy;

10) wykonywanie kontroli wewnętrznej w Centrum;

11) zapewnienie kompleksowego rozwiązywania problemów z zakresu działania Centrum.

§ 9. 1. Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Powiatu Grajewskiego na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Centrum prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań Centrum określa regulamin organizacyjny, uchwalany przez Zarząd Powiatu.

§ 11. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 12. Zmiany w Statucie dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Frątczak

Doświadczony coach i trener biznesu, menedżer z dyplomem MBA. Ekspert w CEO Solutions. Akredytowany trener w Ernst &Young Academy of Business.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama