Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/90/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy

z dnia 22 lutego 2012r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz.613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016 i Nr 232, poz. 1378), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) i art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199. Nr 164. poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r. Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116. poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 226, poz. 1475) uchwala się co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku nieruchomości, rolnego, leśnego (IN -1) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN - 1) stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór Deklaracji na podatek rolny (DR -1) stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór Deklaracji na podatek leśny (Dl -1) stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Określa się wzór załącznika - informacja o współwłaścicielach, współużytkownikach, współposiadaczach (IN-1/A) stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się wzór załącznika - Dane o nieruchomościach i obiektach budowlanych (D - 1/A) stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się wzór załącznika - Wykaz współwłaścicieli, współużytkowników, współposiadaczy (D -1/B) stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Określa się wzór załącznika - Dane o nieruchomościach ( D - 1/C) stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Traci moc uchwała XXII/218/05 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego z 2006 r. Nr 37 , poz. 446 ).

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choroszczy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Paweł Dojlida


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik4.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik5.pdf

INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH,
WSPÓŁPOSIADACZACH

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik6.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik7.pdf

WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW, WSPÓŁPOSIADACZY

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/90/2012
Rady Miejskiej w Choroszczy
z dnia 22 lutego 2012 r.
Zalacznik8.pdf

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe