Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 27 stycznia 2012r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Zabłudów

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy Gminą Białystok z siedzibą w Białymstoku ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, NIP 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Pani Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", a Gminą Zabłudów z siedzibą w Zabłudowie ul. Rynek 8, 16-060 Zabłudów NIP 966 177 04 61 reprezentowaną przez Burmistrza Zabłudowa Pana Jacka Waldemara Lulewicza przy kontrasygnacie Pani Jolanty Iwaniuk Skarbnika Gminy, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą Nr XI/93/2011 Rady Miejskiej w Zabłudowie z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Zabłudowa do podpisania porozumień w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Zabłudów, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia 1 stycznia 2012 r. realizację zadań związanych z uczestniczeniem wychowanków przedszkoli i uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów w nauce religii prowadzonej przez Kościół Ewangelicko - Augsburski w RP - Parafię Ewangelicko - Augsburską w Białymstoku, w pozaszkolnym punkcie katechetycznym mieszczącym się przy ulicy Dolistowskiej 17 w Białymstoku.

§ 2. W celu realizacji zadania określonego w § 1 Miasto Białystok wskaże dyrektora szkoły, który zatrudni nauczyciela religii prowadzącego zajęcia w ww. punkcie katechetycznym.

§ 3. 1. Na realizację powierzonego zadania Przekazujący zobowiązuje się przekazać do 20 dnia każdego miesiąca na konto Przejmującego tj. Miasta Białystok - Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Bank Pekao S.A. O/Białystok_Rynek Kościuszki 7, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897 środki finansowe z tytułu refundacji częściowego wynagrodzenia nauczyciela skierowanego przez władze zwierzchnie Kościoła Ewangelicko - Augsburskiego w Białymstoku do nauczania religii.

2. Wysokość środków, o których mowa w ust. 1 wyliczona zostanie na podstawie iloczynu wynagrodzenia brutto (wraz z pochodnymi) nauczyciela religii i procentowego udziału uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zabłudów, w ogólnej liczbie uczniów uczęszczających na zajęcia religii.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznych do 10 dnia każdego miesiąca o wysokości ww. kosztów.

§ 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 5. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiazującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

§ 6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przejmującemu.

Przejmujący


Tadeusz Truskolaski

Przekazujący


Jacek Waldemar Lulewicz


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska


Skarbnik Miasta


Jolanta Iwaniuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe