Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 4/12 Starosty Bielskiego

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2012 r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 36 ust. 6 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku Podlaskim przyjętego Uchwałą Nr VI/ 41/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 31 marca 2011 r. oraz art. 196 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Bielsku Podlaskim w 2012 roku na kwotę 2500,65 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset 65/100).

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe