Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7/34/12 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr XIII/103/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2012, uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2012:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.100 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.100 zł.,

zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 51.869.152 zł.,

a) plan dochodów bieżących 46.141.841 zł.,

b) plan dochodów majątkowych 5.727.311 zł.,

2) plan wydatków ogółem 53.431.911 zł.,

a) plan wydatków bieżących 45.718.310 zł.,

b) plan wydatków majątkowych 7.713.601 zł.,

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 1.562.759 zł. są przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.562.759 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 7/34/12
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 1 marca 2012 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2012 rok


Rodzaj zadania:


Poroz. z JST

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

3 299 553

373 244

2 926 309

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

3 299 553

373 244

2 926 309

Rodzaj zadania:

Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

750

Administracja publiczna

przed zmianą

6 500 109

5 971 058

529 051

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

15 000

15 000

0

po zmianach

6 515 109

5 986 058

529 051

75095

Pozostała działalność

przed zmianą

822 215

355 164

467 051

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

15 000

15 000

0

po zmianach

837 215

370 164

467 051

4300

Zakup usług pozostałych

przed zmianą

43 450

43 450

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

15 000

15 000

0

po zmianach

58 450

58 450

0

758

Różne rozliczenia

przed zmianą

888 926

888 926

0

zmniejszenie

-15 000

-15 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

873 926

873 926

0

75818

Rezerwy ogólne i celowe

przed zmianą

888 926

888 926

0

zmniejszenie

-15 000

-15 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

873 926

873 926

0

4810

Rezerwy

przed zmianą

888 926

888 926

0

zmniejszenie

-15 000

-15 000

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

873 926

873 926

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

18 980 061

17 106 656

1 873 405

zmniejszenie

-1 100

-1 100

0

zwiększenie

1 100

1 100

0

po zmianach

18 980 061

17 106 656

1 873 405

80120

Licea ogólnokształcące

przed zmianą

5 275 488

4 975 488

300 000

zmniejszenie

-1 100

-1 100

0

zwiększenie

1 100

1 100

0

po zmianach

5 275 488

4 975 488

300 000

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

przed zmianą

2 268

2 268

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

1 100

1 100

0

po zmianach

3 368

3 368

0

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

przed zmianą

8 300

8 300

0

zmniejszenie

-1 100

-1 100

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

7 200

7 200

0

Wydatki razem:

przed zmianą

43 605 358

38 818 066

4 787 292

zmniejszenie

-16 100

-16 100

0

zwiększenie

16 100

16 100

0

po zmianach

43 605 358

38 818 066

4 787 292

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

6 527 000

6 527 000

0

zmniejszenie

0

0

0

zwiększenie

0

0

0

po zmianach

6 527 000

6 527 000

0

Razem

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

Wydatki
majątkowe

1

2

3

4

5

6

7

Wydatki razem:

przed zmianą

53 431 911

45 718 310

7 713 601

zmniejszenie

-16 100

-16 100

0

zwiększenie

16 100

16 100

0

po zmianach

53 431 911

45 718 310

7 713 601

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe