reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/100/12 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 6 marca 2012r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz za opróżnanie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281)
i art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 1337, Nr 230, poz. 1373), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunlanych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w nastepujących wysokościach:

1) odbiór odpadów komunalnych - 240 zł brutto za 1 m 3 ,

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych do miejskiej oczyszczalni ścieków w Goniądzu - 40 zł brutto za 1 m 3 .

§ 2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty, o której mowa w §1 pkt 1 będzie pomniejszona o 30%.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XXV/157/08 z dnia 10 września 2008 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Uzasadnienie

Art.6. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza obowiązek określenia przez Radę w drodze uchwały górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Górne stawki opłat zostały określone na podstawie kosztów wywozu odpadów przewoźnika gminnego, czyli Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. Stawki określone w uchwale dotyczą wszystkich podmiotów zajmujących się wywozem odpadów z terenu gminy Goniądz.

Zaproponowane stawki zostały ustalone na możliwie wysokim poziomie w stosunku do obecnie obowiązujących cen za tego typu usługi. Takie działanie ma na celu zapewnienie funkcji sankcyjnej tej opłaty w przypadku uchylania się właścicieli nieruchomości od obowiązku określonego w art. 5 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku w gminach przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych, a także przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Ponadto właściciele nieruchomości wykonując obowiązek pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lubgminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunlane od właścieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Uchwała promuje segregację odpadów komunalnych obniżając górną stawkę o 30%.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy Burmistrz Goniądza z urzędu będzie wydawał decyzje nakładające na właścicieli nieruchomości obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunlanych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych z zastosowaniem opłat określonych w niniejszej uchwale.

Górne stawki opłat spełniają funkcję ochronną wobec właścicieli nieruchomości, gdyż podmioty posiadające zezwolenie na wywóz nieczystości nie mogą w umowach wyznaczać cen wyższych niż określone w niniejszej uchwale.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama